U bent hier

Gemeenten Nieuws

NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid

VNG Nieuws - 4 uur 7 min geleden
Data ten goede laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid, mét aandacht voor de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten van burgers. Dat is het doel van NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid.

Staatssecretaris van BZK heeft deze agenda aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de uitvoering is tussen 2019-2021 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 2,5 miljoen voorzien.

Burgers en ondernemers niet uit het oog verliezen

De Data Agenda Overheid gaat over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid. Dataficering mag er nooit toe leiden dat de overheid individuele burgers en ondernemers uit het oog verliest.

BZK werkt samen met de VNG en gemeenten aan nieuwe afspraken, regelgeving en andere oplossingen voor het hergebruik van data in de openbare ruimte.

Overheidsbreed

De Data Agenda Overheid is tot stand is gekomen na uitgebreide consultatie met vertegenwoordigers uit alle geledingen in het openbaar bestuur, waaronder gemeenten.

De Data Agenda Overheid wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid en decentrale overheden samen. Het ministerie van BZK vervult een coördinerende rol vanuit haar verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

Activiteiten

De Data Agenda Overheid richt zich op het oplossen van generieke knelpunten en formuleert maatregelen die de individuele organisaties en domeinen overstijgen. Er wordt een breed palet aan acties benoemd ter uitwerking van 5 agendapunten.

1. Problemen oplossen met datagedreven werken. Er worden lessen getrokken uit en kennis gedeeld over een zestal succesvolle datagedreven projecten, waaronder de aanpak van ondermijnende criminaliteit en armoedebestrijding/schuldhulpverlening.

2. Aandacht voor wetgeving en publieke waarden. Het gaat hierbij om de juridische en ethische kaders en het werken aan nieuwe algemene principes voor verantwoord omgaan met data en met name met algoritmen en open source software. Er wordt beleid ontwikkeld op transparantie van algoritmen.

Er worden overheidsbrede principes over verantwoord omgaan met data ontwikkeld op basis van bestaande initiatieven uit binnen - en buitenland. Deze principes kunnen nadien een onderdeel van de code Goed Digitaal Bestuur worden.

3. Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten. Onderzocht wordt hoe het huidige stelsel van basisregistraties verbeterd kan worden. En hergebruik van open data bevorderd  door verbeterslagen in de high value datasets -benadering en koppeling van data van gemeenten tot landelijk dekkende datasets.

4. Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen. Er komt een Leer- en Expertisepunt Datagedreven Werken om ontwikkeling en verbinding aan te jagen in samenwerking met o.a. VNG.

5. Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering. Onder meer zal worden onderzocht hoe kennis en expertise van Universitaire Datascience Centres ingezet kunnen worden om datagedreven werken bij de overheid te bevorderen.

Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Sterkere gemeentelijke regierol bij beleid laaggeletterdheid

VNG Nieuws - 4 uur 30 min geleden
Op 18 maart is de Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ verschenen. Er is in deze periode € 425 miljoen beschikbaar. Er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Via de 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s worden zij financieel in staat gesteld om een hoger bereik en meer resultaten, met name onder mensen met Nederlands als eerste taal/NT1-ers, te realiseren.

Laaggeletterdheid bestrijden als interbestuurlijke opgave

In het Interbestuurlijk Programma van februari 2018 is laaggeletterdheid als een gezamenlijke opgave van de overheden gekenmerkt. Het betreft ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder (van wie 65% NT1-ers). Ze lopen in hun leven en als zij werken tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen.

Kamerbrief van vier bewindslieden

De vier betrokken bewindslieden van OCW, BZK, SZW en VWS voegen in hun Kamerbrief nu de daad bij het woord. Zij staan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar.

Het gaat bij het rijksbeleid om maatregelen ter preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Er blijft een vraaggerichte ondersteuningsorganisatie en er komt een onafhankelijk expertisecentrum.

De 35 centrumgemeenten houden de € 60 miljoen die zij jaarlijks van het Rijk ontvangen voor opleidingen volwasseneneducatie binnen hun arbeidsmarktregio

Ambitieuze regionale plannen

Per 2020 wordt een extra bedrag van € 5 oplopend tot  € 7,3 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld voor ambitieuze regionale plannen vanuit 35 centrumgemeenten. Dit kan worden besteed aan

 • versterking van de preventieve aanpak,
 • verbetering van de samenwerking binnen een taalnetwerk of
 • wervingsactiviteiten voor moeilijk bereikbare groepen

Voorts kunnen wijkteams, zorgverleners en uitvoeringsorganisaties als het UWV nadrukkelijker betrokken en ondersteund worden bij het vinden en signaleren van laaggeletterden. Ook gaat het om kwaliteitstoetsing van het aanbod plus monitoring van bereik en resultaten.

Ter stimulering van de gemeentelijke inzet komt er, bij voorkeur voor de zomer, een bestuurlijke afspraak tussen Rijk en VNG.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Steunbetuiging Utrecht

VNG Nieuws - 5 uur 45 min geleden
Wij zijn geraakt door de aanslag in Utrecht. We betuigen onze steun en ons medeleven aan alle slachtoffers en hun naasten, inwoners, hulpverleners en bestuurders van deze stad.

Onverdraagzaamheid heeft vandaag opnieuw slachtoffers gemaakt. We mogen ons daar niet door uit elkaar laten spelen. We blijven samen staan voor onze democratische waarden. Samen zijn we sterk en weerbaar. In eigen straat, buurt, wijk en gemeente.

Hubert Bruls en Jantine Kriens
namens bestuur en directie VNG

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Verkiezingen: Alzheimer Nederland biedt stempakket aan

VNG Nieuws - vr, 15/03/2019 - 14:51
Drie op de tien mensen met dementie gaat nog zelf stemmen, blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Voor mensen met dementie én leden van stembureaus ontwikkelde Alzheimer Nederland een online stempakket.

Het stempakket biedt hulpmiddelen voor de komende verkiezingen op woensdag 20 maart (Provinciale Staten en waterschappen) en donderdag 23 mei (Europese Verkiezingen).

Het stempakket omvat:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het stemmen voor mensen met dementie op www.alzheimer-nederland.nl/stemmen

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik op de bestuursvergadering van 14 maart

VNG Nieuws - vr, 15/03/2019 - 14:04
Een keer per jaar heeft het bestuur een gezamenlijk overleg met de voorzitters van de provinciale afdelingen. Zij waren 14 maart aanwezig bij de bestuursvergadering. Er was deze keer aandacht voor de Meerjarenvisie en de analyse van het ontwerp klimaatakkoord van Hans Mommaas. Meerjarenvisie 2020-2024

Met de provinciale voorzitters blikt het bestuur terug op de rondgang die Jantine Kriens afgelopen maanden maakte langs alle provinciale afdelingen. Ook de netwerken G4, G40, P10 en PMG zijn bezocht. De opgehaalde input wordt nu vertaald naar de Meerjarenvisie 2020 – 2024. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd op 18 april en aan de leden tijdens de ALV op 5 juni in Barneveld.

Toelichting analyse ontwerp klimaatakkoord

Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gaf een toelichting op de doorrekeningen van het Ontwerp Klimaatakkoord.  De klimaatopgave is zijn inziens een maatschappelijke opgave, met grote betekenis (en een grote rol) voor gemeenten en andere decentrale overheden. 

Vervolg klimaatakkoord

In vervolg op de presentatie van Hans Mommaas geeft voorzitter Lot van Hooijdonk van de VNG-commissie EKEM aan dat op basis van de gepresenteerde doorrekeningen nog moet worden beoordeeld of de randvoorwaarden die de VNG heeft gesteld. Vanzelfsprekend wil het bestuur richting de ALV de leden goed meenemen, ondanks het krappe tijdpad.

Visitatiecommissie sociaal domein

De Visitatiecommissie financiële beheerbaarheid sociaal domein gaat, onder leiding van Marjanne Sint, gemeenten ondersteunen bij het grip krijgen en houden op de uitgaven in het sociaal domein. Het bestuur stemt in met de instelling van en de voorgestelde leden en voorzitter voor deze commissie.

Common Ground 

Op verzoek van de voorzitter Henri Lenferink van het College van Dienstverleningszaken, bespreekt het bestuur de verbetering en modernisering van de dienstverlening door vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening.

Onder de noemer Common Ground werkt de VNG aan nieuwe principes en standaarden. Het bestuur is het eens dat hun betrokkenheid belangrijk is: het is een grote operatie, die een lange adem vergt en die gepaard gaat met grote uitgaves. Zoals op veel andere onderwerpen geldt ook hier dat gemeentes hier samen op moeten trekken.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Interbestuurlijk samenwerken: inburgering en LVV

VNG Nieuws - vr, 15/03/2019 - 11:38
De ontwikkeling van de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) is een mooi voorbeeld van interbestuurlijke samenwerking: samenwerken op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Hoe gaat dat bij het dossier ‘inburgering’?

Het Interbestuurlijk programma (IBP) bestaat ruim een jaar. Wilt u weten hoe het ermee gaat? Kijk dan op overheidvannu.nl. In dit artikel schrijven we hoe gemeenten om gaan met het IBP. We spreken Josephine Maasland, beleidsmedewerker bij de VNG.

Samenwerkingsafspraak LVV

01.01-69.jpg

"De ontwikkeling van de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) gaat in april 2019 echt beginnen. In november heeft de VNG een samenwerkingsafspraak getekend met JenV die als start gold voor een landelijk programma met vijf pilots waarbinnen de LVV worden ontwikkeld. In drie jaar breiden we dat uit tot een landelijk netwerk van voorzieningen. De pilotgemeenten zijn nu bezig om lokale convenanten met het Rijk in te vullen en vervolgens de lokale samenwerkingsverbanden in te richten.

Interbestuurlijk samenwerken

Het Rijk, gemeenten en VNG werken op gebied van de vreemdelingenvoorziening met veel openheid en respect voor elkaars positie samen, zeer in de geest van het IBP. De vraag is, of we het IBP echt nodig hadden om zo te gaan werken.

Over de opvang van mensen zonder recht op verblijf of Rijksopvang ('Bed Bad Brood')  hebben Rijk en gemeenten lang tegenover elkaar gestaan.

Maatwerk-aanpak

Door het vraagstuk nu vanuit de lokale samenwerking tussen betrokken partijen te benaderen, bleek dat er niet één gouden formule is. Zo blijkt uit een onderzoek van Pro Facto dat voor de doelgroep zowel legalisering van verblijf als terugkeer een oplossing kan bieden. Dat er nu ruimte wordt geboden om een maatwerk-aanpak te ontwikkelen voelt voor gemeenten als een erkenning van hun lokale problematiek.

Inburgering

Ook bij inburgering worden gemeenten goed betrokken. VNG en gemeenten hebben geparticipeerd in een regiegroep en themagroepen op 15 deelthema’s. Het verschil met LVV is dat dit een wetswijzigingstraject betreft waar de wetgever de regie op heeft.

Gelijkwaardigheid zit vooral in de manier waarop inhoudelijke input wordt meegenomen. Het ministerie heeft daarbij ook veel meer capaciteit ter beschikking, daar waar gemeenten dit naast hun reguliere werkzaamheden bij dragen. De komende maanden wordt er onderhandeld over de randvoorwaarden en financiële kaders van de wetgeving.

Het wordt interessant om te bezien wat de intensieve samenwerking oplevert als het gaat om het vormgeven van deze randvoorwaarden.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG-reactie wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming WOZ

VNG Nieuws - vr, 15/03/2019 - 11:27
Met het conceptwetsvoorstel voor de wijziging van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) beoogt het kabinet de rechtsbescherming voor belanghebbenden bij een WOZ-waarde te verbeteren. De VNG vraagt om een uitvoeringstoets op het wetsvoorstel.

Het voorstel verdient respect voor de wijze waarin het de rechtsbescherming voor belanghebbenden wil verbeteren zonder daarbij de uitvoeringspraktijk bij gemeenten overmatig te belasten. Het heeft dan ook deels onze instemming, maar er zijn ook onderdelen waar het gewenste resultaat niet wordt bereikt, en op onderdelen biedt het voorstel nog onvoldoende duidelijkheid.

Uitvoeringstoets

Het wetsvoorstel haakt aan bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de individuele WOZ-beschikking wordt een zaaksgebonden WOZ-beschikking. Speerpunt in de VNG-reactie op het voorstel dat we ter consultatie ontvingen (zie onderaan dit bericht) is het verzoek aan de wetgever om een uitvoeringstoets. Die is noodzakelijk om naast de financiële, ook de bestuurlijke, praktische en informatiekundige gevolgen van het voorstel in kaart te brengen. Verder zijn sommige voorstellen een praktische verlichting voor gemeenten, maar rijzen daarbij wel vragen over de juridische houdbaarheid.

Impact op uitvoeringspraktijk

Vast staat dat de rechtsbescherming bij een tegenstijdig belang bij de WOZ-waarde moet worden verbeterd. Tegelijkertijd is het goed om stil te staan bij de impact van het voorstel op de uitvoeringspraktijk, mede gezien het feit dat er in die praktijk nog weinig problemen worden gemeld.

Meer informatie

Hieronder de volledige VNG-reactie op het conceptwetsvoorstel zoals we dat ter consultatie ontvingen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Kennisloket aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

VNG Nieuws - vr, 15/03/2019 - 09:32
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Het landelijk Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) ondersteunt gemeenten. Bij dit digitale loket vinden gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland.

Het loket werd 14 maart geopend. 

Kennisloket OVB

Via het digitale, besloten platform krijgen geautoriseerde professionals van gemeenten, SVB en UWV toegang tot:

 • het laatste nieuws over vermogensonderzoek in het buitenland
 • jurisprudentie
 • veelvoorkomende vragen 
 • de handreiking
 • en kunnen professionals online ervaringen uitwisselen en knelpunten in de uitvoering delen met het samenwerkingsverband OVB

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW maken er deel van uit.

Meer informatie

Op de website van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) vindt u alle informatie over het kennisloket.

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Visitatiecommissie helpt bij grip op uitgaven sociaal domein

VNG Nieuws - do, 14/03/2019 - 18:09
Het VNG-bestuur heeft vandaag de 'Visitatiecommissie financiële beheerbaarheid sociaal domein' ingesteld. Deze commissie, onder leiding van Marjanne Sint, gaat gemeenten ondersteunen bij het grip krijgen en houden op de uitgaven in het sociaal domein.

Gemeenten spreken nadrukkelijke zorgen uit over de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Deze zorgen zijn ook geagendeerd in het Interbestuurlijk Pro­gramma (IBP). Naar aanleiding hiervan spraken de VNG en het ministerie van BZK af een visitatiecommissie op te richten. De taak is vooral om gemeenten te ondersteu­nen, daarnaast maakt het werk van de commissie landelijke trends inzichtelijk.

Lerend vermogen

Veel gemeenten kampen met budgetoverschrijdingen in het sociaal domein. Naast de roep voor meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen gemeenten ook in de eigen organisatie kijken naar oorzaken en interventiemogelijkheden. Daarbij is ook veel aandacht voor het lerend vermogen, als input voor de gesprekken met het Rijk.

Opdracht

De visitaties zijn niet primair gericht op het terugdringen van eventuele tekorten, hoewel tekorten uiteraard wel een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan grip. De opdracht is vooral om gemeenten te helpen bij de grip op de uitgaven in het sociaal domein.

Uitkomsten

De uitkomsten van de visitaties (opgenomen in eindrapportages) zijn primair bestemd voor gemeenten zelf, zodat zij aan de slag kunnen met de adviezen. Bij aanmelden stemmen gemeenten in met de voorwaarde dat de uitkomsten gedeeld worden met een brede klankbordgroep (met vertegenwoordigers van de VNG, twee gemeenten en het Rijk) om zo te kunnen leren van overkoepelende vraagstukken en inzicht te krijgen in landelijke trends.

Aanmelden

Gemeenten kunnen zich aanmelden via:

Als het aantal aanvragen de capaciteit van de Visi­tatiecommissie overstijgt, wordt een prioritering gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar onder andere geografi­sche spreiding, actuele financiële positie en eventuele deelname aan eerdere onderzoeken en/of verbeter­trajecten.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ledenbrief over wijzigingen Wet open overheid (Woo)

VNG Nieuws - do, 14/03/2019 - 15:57
Begin januari hebben de initiatiefnemers een gewijzigde versie van de Wet open overheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beteft aanpassingen van hun initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). In een ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen.

Zoals eerder bericht, is de VNG op hoofdlijnen positief over de Wijzigingswet Woo. Het wetsvoorstel is het resultaat van overleg van de initiatienemers met de VNG, de andere koepels van medeoverheden en het ministerie van BZK. Het VNG-bestuur stelt als voorwaarde dat het Rijk op grond van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet gemeenten compenseert voor de uitvoeringskosten.

Verbeteringen voor uitvoeringspraktijk

Het voorstel neemt de zorgen van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten van de Woo voor een aanzienlijk deel weg: er is tegemoetgekomen aan de belangrijkste kritiekpunten van gemeenten. Bovendien blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) dat de kosten in vergelijking met het oorspronkelijke wetsvoorstel sterk zijn gereduceerd. Het is aannemelijk dat de aangepaste Woo financieel gezien hanteerbaar en uitvoerbaar is.

Belangrijkste verbeteringen

De belangrijkste verbeteringen voor de uitvoering zijn:

 • het vervallen van de verplichting om een online informatieregister in te richten (registerplicht)
 • het in scope terugbrengen van de verplichte actieve openbaarmaking van documenten
 • het faseren van de uitvoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van documenten

Daarnaast wordt het regime van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen onder de Wob goeddeels gecontinueerd onder de Woo.

Uitvoeringstoets en compensatie van gemeenten

De MKBA geeft een indicatie van de soorten en omvang van de kosten, maar biedt onvoldoende inzicht in de uitvoeringskosten en de mogelijke fasering van actieve openbaarmaking. VNG Realisatie doet daarom de komende maanden een uitvoeringtoets om de impact op de gemeentelijke organisatie en de meerkosten van de Woo in beeld te brengen.

Als gemeente kunt u een bijdrage leveren aan deze uitvoeringstoets (zie voor aanmelden de ledenbrief). Mede op basis van de uitkomsten gaat de VNG in overleg met de minister van BZK over de compensatie voor gemeenten.

Ontwikkeling Meerjarenplan gemeenten

In plaats van het online informatieregister stelt het BZK een Meerjarenplan op waarin staat hoe bestuursorganen hun digitale informatie duurzaam toegankelijk maken. De komende tijd werkt de VNG aan de opstelling van een deelplan gemeenten ten behoeve van dit Meerjarenplan.

Projecten VNG Realisatie en deelplan

VNG Realisatie voert projecten uit om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van digitale informatie en om ervaring op te doen met actieve openbaarheid. De projecten dienen (samen met de adviezen uit de uitvoeringstoets) als basis om het deelplan gemeenten te formuleren, dit plan moet in 2020 van start gaan. Zie ook:

Informatieve bijeenkomst

VNG Realisatie houdt woensdag 10 april in Utrecht een informatieve bijeenkomst over de gewijzigde Woo, en vooral de informatiekundige gevolgen daarvan. Doelgroep zijn ambtenaren (DIV-ers, ICT-ers etc.) die te maken hebben met de informatiekundige kant van het openbaar maken van documenten in het kader van de Woo. In de ledenbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst. Zie ook:

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Handboek FLO-overgangsrecht geactualiseerd

VNG Nieuws - wo, 13/03/2019 - 15:30
Het handboek FLO-overgangsrecht is geactualiseerd en herschreven. In dit naslagwerk zijn alle elementen van het FLO-overgangsrecht uitgebreid beschreven. Zowel formele regels als de praktijk komen aan bod. Hierbij is ruime aandacht voor onder meer de fiscale aspecten van het FLO-overgangsrecht.

In de loop van 2019 verschijnt ook een (nieuw) handboek FLO-overgangsrecht voor de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (ook wel genoemd: FLO-2018). In de tussentijd worden aan werkgevers handreikingen gegeven.

De afgelopen jaren zijn er diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest die ertoe leidden dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder zouden worden. Dit heeft geleid tot gesprekken over herziening van het FLO-overgangsrecht. Op 29 oktober 2016 (datum Principeakkoord) hebben sociale partners afspraken gemaakt over een herziening van het FLO-overgangsrecht voor Brandweermedewerkers.

Handboek FLO-overgangsrecht 2006

Het handboek is van toepassing op al het brandweerpersoneel dat op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023). Deze groep wordt (voor het gemak) aangeduid met FLO-overgangsrecht 2006. Dit FLO-overgangsrecht 2006 is van toepassing op een steeds beperkter wordende (inactieve) doelgroep.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ervaringen gemeenten met doorontwikkelen cliëntondersteuning

VNG Nieuws - wo, 13/03/2019 - 14:04
Veertien gemeenten waren het afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers, inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Doorontwikkelen cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Binnen het Koploperproject gingen de gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Het rapport bundelt de ervaringen, inzichten en ambities die gemeenten kunnen gebruiken bij het doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Overkoepelende thema's

We signaleren vijf overkoepelende thema’s die voor elke gemeente van belang zijn voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning.

Anne-Marie van Bergen, projectleider Koploperproject en senior-adviseur bij Movisie.

De vijf overkoepelende thema’s zijn: 

 • afbakening cliëntondersteuning
 • samenwerken in de lokale context
 • levensbreed en integraal aanbieden
 • betrekken van cliënten en inwoners
 • bekendheid en vindbaarheid
Meer informatie

Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering, het ministerie van VWS financiert het project. Hieronder het rapport zoals gepubliceerd op de site van Movisie en het gezamenlijke persbericht.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Aanpak excessen toeristische verhuur

VNG Nieuws - wo, 13/03/2019 - 09:13
Gemeenten die last hebben van de negatieve bijverschijnselen van toeristische verhuur van woningen kunnen in hun handhaving gebruik maken van een nieuwe handreiking opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG.

Verhuur van woningen aan toeristen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Overlast, verdringing op de woningmarkt en gevaar voor de brandveiligheid zijn ongewenste neveneffecten hiervan. Gemeenten willen beter kunnen toezien op de woningverhuur, maar vinden het juridische instrumentarium te versnipperd.

Handhaving is lokaal maatwerk

Met name voor gemeenten met een kleiner handhavingsbudget is het een hele klus om alle relevante bepalingen scherp in beeld te krijgen. Deze handreiking komt gemeenten tegemoet.

Een gemeente beslist zelf welke instrumenten uit de handreiking ze wil inzetten, afhankelijk van de mate waarin toeristische verhuur in de betreffende gemeenten leidt tot overlast of andere ongewenste effecten.

De inzet van de in deze handreiking beschreven maatregelen blijft lokaal maatwerk.

 

 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Illegale verhuur woningen: lik-op-stuk boete naar 83.000 euro

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - wo, 13/03/2019 - 08:00
Gemeenten kunnen bij overtredingen van regels rond onderverhuur van een sociale huurwoning of vakantieverhuur fors hogere boetes opleggen. Daartoe gaat de maximale bestuurlijke boete bij overtreding van lokale verhuurregels van 20.750 euro naar 83.000 euro bij herhaaldelijke overtredingen. Gemeenten krijgen verder de wettelijke bevoegdheid om voor vakantieverhuur via verhuurplatforms een registratieplicht in te stellen. Dit kan indien noodzakelijk worden uitgebreid met een meldplicht en een vergunningplicht.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Rondetafelgesprek woonfraude: inbreng VNG

VNG Nieuws - di, 12/03/2019 - 16:37
Woonfraude kent diverse vormen en vindt zijn oorsprong in een verschil van feitelijke bewoning op een adres ten opzichte van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In opmaat naar het Rondetafelgesprek van 13 maart heeft de VNG een position paper Woonfraude uitgebracht.

De paper gaat in op:

 • Oorzaken van woonfraude
 • Effecten van woonfraude
 • Wettelijke mogelijkheden
 • Aanpak woonfraude
 • Verbetermogelijkheden
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Waarstaatjegemeente versie 2019 is live

VNG Nieuws - di, 12/03/2019 - 16:14
Sinds vandaag is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live! Het platform is op een aantal punten ingrijpend vernieuwd, op basis van uw wensen. Zo krijgt u meer mogelijkheden voor maatwerk en hergebruik en heeft Waarstaatjegemeente ook een nieuw uiterlijk gekregen. Voornaamste wijzigingen

De voornaamste wijzigingen op een rijtje:

 • U kunt nu uw eigen maatwerkdashboard samenstellen in ‘Mijn WSJG’ en dit hergebruiken en delen met anderen;
 • Daarbij kunt u niet alleen kiezen uit de circa 200 indicatoren die al in de bestaande dashboards zijn opgenomen, maar uit alle ruim 2500 indicatoren in onze database;
 • De navigatie en het uiterlijk van WSJG zijn gemoderniseerd en sluiten nu aan bij andere platforms van de VNG.
Wat is er nog meer veranderd?

Als homepage hebben wij niet langer de pagina met nieuws en vier blokken met een nieuwswaardig cijfer.

Thema's

U komt nu rechtstreeks bij de data van onze thema’s uit. Dit zijn de ‘blauwe’ dashboards uit de vorige versie van het platform: Wonen en Leefklimaat, Openbare Orde en Veiligheid, Bedrijvigheid en Economie, Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugd en Jeugdhulpverlening, Gezondheidsverschillen, Gemeentelijke Financiën, Dienstverlening en Digitalisering en Energie en Klimaat.

Producten

Onder ‘Producten’ vindt u de eerdere ‘groene’ dashboards terug: Burgerpeiling, Ondernemerspeiling, Besluit Begroting en Verantwoording, de Lokale Monitor Wonen, de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, Zorggebruik en de Sustainable Development Goals.

U kunt steeds kiezen voor twee verschillende manieren waarop de data getoond wordt: ‘toon als lijst’ en ‘toon als grid’. Wat niet verandert, is de beschikbare data. Alle gegevens uit de huidige versie van Waarstaatjegemeente blijven in de nieuwe versie gewoon beschikbaar.

Webinar

Op dinsdagochtend 12 maart was er een drukbezocht webinar over de nieuwe versie van Waarstaatjegemeente. Dat webinar van ongeveer 50 minuten kunt u terugkijken: 

Uw feedback

Bij een ingrijpende vernieuwing als deze is het niet ondenkbaar dat het platform tijdelijk niet naar behoren werkt. Daarvoor vragen wij uw begrip. Uw feedback is te allen tijde meer dan welkom op waarstaatjegemeente@vng.nl

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan gelanceerd

VNG Nieuws - ma, 11/03/2019 - 13:57
Europa decentraal heeft een nieuwe versie van de Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering.

Voor gemeenten geldt dat er onder meer nieuwe informatie in de scan staat over rijbewijzen. Daarnaast is er nu voor gemeenten, waterschappen en provincies meer specifieke informatie over de interne bedrijfsvoering beschikbaar in de nieuwe scan.

De impactscan helpt alle overheden om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  - deal en no-deal – en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

Advies op maat

In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Scan opnieuw doen

Overheden die de scan al hebben gedaan wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen vanwege de geactualiseerde en nieuwe informatie. De Brexit impact scan voor overheden is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. Eind 2018 verscheen de eerste versie.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

'Overheid kan niet meer zonder de BOA'

VNG Nieuws - vr, 08/03/2019 - 15:35
Bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn nuttig en noodzakelijk. Zij moeten serieus genomen worden en zouden ook moeten kunnen handhaven op lichte verkeersovertredingen.

Dat zeiden burgermeesters Oskam van Capelle aan de IJssel en Sievers van Edam-Volendam tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de BOA’s.

Eensgezind

Opvallend tijdens de hoorzitting was de eensgezindheid over het nut en noodzaak van het hebben van BOA’s. Alle aanwezigen vonden dat zonder handhavers de overheid haar inwoners niet goed kan bedienen in legitieme wensen over leefbaarheid in de wijken, handhaving in het OV en buitenruimte/natuur. De politie is niet meer zichtbaar meer in de wijken volgens Pieter Winsemius en kan niet meer ingaan op lokale wensen van de aanpak van overlast. De BOA vult dat gat.

Oskam en Sievers beaamden dat en stelden zelfs dat de bevoegdheden moesten worden uitgebreid. Dat gold met name voor ingrijpen bij lichte verkeersovertredingen. Inwoners begrijpen niet dat de BOA dat niet mag en de politie komt er niet aan toe.

Professionaliteit

De commissie sprak ook over opleiding en niveau. Dit verschilt momenteel omdat er geen uniforme landelijke opleidingseisen zijn. Ook is de samenwerking met de politie per gemeente verschillend.

Hoe professioneler de BOA is, hoe meer waardering van de politie ze krijgen en hoe beter de samenwerking verloopt, vonden onderzoekers B. van Stokkom (Radboud Universiteit) en R. van Steden, (Vrije Universiteit). Daar heeft de politie zelf ook een bijdrage aan te leveren door vertrouwen te geven, gezamenlijk te surveilleren, toegang tot het C2000 communicatiesysteem en tot de bureaus te verlenen.

Boa’s zijn te vinden in zes domeinen, van leerplichtambtenaar tot boswachter. Zij zijn vaak ambtenaar maar soms ook niet, zoals toezichthouders in dienst van Natuurmonumenten.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Dertien moties ingediend tijdens VAO armoede en schulden

VNG Nieuws - vr, 08/03/2019 - 14:06
Op 6 maart was er een Vervolg Algemeen Overleg Schulden en Armoede. Tijdens dit VAO werden dertien moties ingediend, waarover dinsdag 12 maart wordt gestemd. In februari was het AO in de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ark, minister Dekker en staatssecretaris Snel. Motie verkeersboete

De VNG is blij met de motie van de leden Raemakers (D66) en Peters (CDA). Mensen die een verkeersboete echt niet kunnen betalen, mogen niet extra worden gestraft met forse verhogingen, vinden de Kamerleden. Zij pleiten in een motie voor een 'noodstop-procedure' waarbij gelijktijdig schuldhulpverlening wordt opgestart. 

Volgens de Kamerleden heeft 83% van de mensen die na de tweede verhoging de boete nog steeds niet betalen financiële problemen. Raemakers en Peters vinden dat je deze mensen beter actief schuldhulp kunt aanbieden dan hen nog hogere kosten in rekening te brengen. 

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman wees er al eerder op dat aanmaningskosten nergens zo hoog zijn als voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). De kosten kunnen oplopen tot 300% van het oorspronkelijke boetebedrag.

Samenwerken bij uitvoering motie 

Als de motie wordt aangenomen gaan VNG, Divosa, het CJIB en het kabinet bekijken op welke manier gemeenten deze schuldensignalen het beste kunnen verwerken. 

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik Rondetafelgesprek Werkende Armen

VNG Nieuws - vr, 08/03/2019 - 12:26
Gemeenten, Rijk én werkgevers moeten zich samen hard maken voor bestaanszekerheid, rust en minder stress voor werkende armen. Dit pleidooi hield wethouder Heijkoop (Dordrecht) 7 maart namens de VNG tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.  Verhalen van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen gingen in op hun situatie: kleine of kortdurende banen, deeltijdbanen, het zijn van zzp’er, onzekere flexbanen en het oerwoud aan regelingen. Naast aandacht voor de inkomenskant spraken ze over hun uitgaven: hoge kosten voor huur, zorg en energie.

Ook de ervaringen met het toeslagenstelsel kwam aan bod en de teruggaaf van toeslagen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de beslagvrije voet. Alle ervaringsdeskundigen benoemden het toeslagenstelsel en vroegen de Kamerleden om dit per maand te berekenen in plaats van per jaar. 

VNG: Bestaanszekerheid, minder stress en rust

Heijkoop (VNG) houdt een pleidooi voor bestaanszekerheid, minder stress en rust. Gemeenten, Rijk én werkgevers moeten dit samen doen. De VNG heeft acht concrete aanbevelingen benoemd, waar de ervaringsdeskundigen zich in herkennen.

De wetgever kan de basis veranderen en is aan zet voor een fatsoenlijk minimumloon, betaalbare energierekeningen en de huur. Maar zij is ook verantwoordelijk voor de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de fiscale wet- en regelgeving.

Armoede en Schulden zou niet alleen speerpunt moeten zijn voor deze vaste Kamercommissie van SZW maar ook die van Financiën.

Een grote stelselherziening gaat voor nu misschien te ver. Maar wat we al wel kunnen doen is bekijken hoe we de toeslagen beheersbaar kunnen krijgen.

Gemeenten worstelen met het vraagstuk van de werkende armen en we willen ze bereiken. We zien een grote samenhang op dit thema in het sociale domein met Jeugd, Wmo, etc.

Tot slot, toon als werkgever goed werkgeverschap en help je medewerkers bij loonbeslag. Ook als werkgever heb je er belang bij om goede mensen te behouden. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws