U bent hier

Gemeenten Nieuws

Aardgasvrije proeftuinen: tweede uitvraag in september

VNG Nieuws - vr, 19/07/2019 - 15:06
Medio september kunnen gemeenten zich weer aanmelden als proeftuin Aardgasvrije wijken. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend. In de tussentijd volgen bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag.

De proeftuinen zijn nodig om te leren hoe de wijkgerichte aanpak van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan worden ingericht en opgeschaald. Belangrijk onderdeel daarbij is de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, wordt ook aandacht besteed aan technieken zoals waterstof en groengas en aan maximale spreiding in de proeftuinen. De minister van BZK heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse ‘portefeuille aan proeftuinen’.

Start aanvraag nog onzeker

Na het reces vindt in de Kamer nog een vervolgdebat (VAO) plaats over de aardgasvrije wijken. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer dan moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. 

Ronde van Nederland

In oktober en november 2019 organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) samen met het Expertise Centrum Warmte (ECW) een serie (provinciale) bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst krijgen gemeenten informatie over het opstellen van de Transitievisie Warmte, het toepassen van de eerste versie van de Leidraad bij het maken van een lokale afweging bij de keuze voor een warmte-alternatief. En daarnaast kunnen gemeenten terecht met vragen over het opstellen van de aanvraag voor een proeftuin. 
 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG blij met structureel fonds drugsdumpingen

VNG Nieuws - vr, 19/07/2019 - 11:36
Het ministerie van V&J is bereid om een structureel fonds in te richten voor het opruimen van drugsafafval van een miljoen euro per jaar. De VNG heeft samen met vele andere organisaties al een jaar aandacht voor dit probleem gevraagd. 

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met gedumpt drugsafval, giftig spul dat zowel in het stedelijk gebied als in de natuur wordt achtergelaten. De risico’s op schade voor de omgeving en de gezondheid van mens en dier zijn groot. 

De kosten komen nu op het bordje van de gemeenten,
dat loopt behoorlijk in de papieren.
Landelijk probleem

 

Gemeenten zijn voor het opruimen van drugsafval ongeveer twee  miljoen euro per jaar kwijt, een kostenpost die jaarlijks met 15 procent toeneemt. De VNG is blij met het structurele fonds voor dit landelijke probleem, en niet alleen omdat de kosten voor gemeenten daaruit kunnen worden gedekt. In de nieuwe regeling worden ook de kosten van gedupeerden voor 100 procent vergoed. Voorheen moesten boeren, natuurorganisaties en particulieren de helft van de kosten zelf dragen. 

Kosten niet te dragen

Bij de NOS zei burgemeester Marianne Esselink van Bronckhorst eerder namens de VNG dat de kosten voor kleine gemeenten bijna niet te dragen zijn. ‘Er zijn specialistische teams nodig om die rotzooi op te ruimen. De kosten voor deze teams komen nu op het bordje van de gemeenten en dat loopt behoorlijk in de papieren.’ Het interview met burgemeester Esselink is uitgezonden door het NOS Radio 1 Journaal en op TV door het NOS Journaal van 20.00 uur.

Meer informatie

Hieronder het gezamenlijke position paper over dit probleem dat de VNG, Landschappen NL, Natuurmonumenten, de P10, FPG, LTO en de UvW eind vorig jaar aan de Kamer hebben gestuurd.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2018

VNG Nieuws - vr, 19/07/2019 - 11:24
Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet.

Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzieng (Wsw) meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen ook lager is.

Jaarlijks rapporteert Panteia, in opdracht van het ministerie, over de omvang en de karakteristieken van de Wsw.

Daling

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren. Dit ligt 945 arbeidsjaren boven de verwachting bij de invoering van de Participatiewet.

In de tweede Thermometer Wsw van juni 2018 is de verwachting al uitgesproken dat de uitstroom in 2017 en 2018 waarschijnlijk lager is dan de aannames in de Memorie van Toelichting. De reden hiervoor is dat met ingang van 2017 de uitstroomreden ‘einde proeftijd en einde contract bepaalde duur’ wegvalt.

Tekort Wsw agenderen

Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Daarom zal de VNG tekorten die zich de komende jaren zullen voordoen op de Wsw blijven agenderen op de bestuurlijke tafel cq. onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Chris Ravensbergen nieuwe directeur VNG Risicobeheer

VNG Nieuws - vr, 19/07/2019 - 10:58
Chris Ravensbergen wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNG Risicobeheer. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement begon in 2007 bij de gemeente Westland. De overstap in 2011 naar de VNG gaf hem de kans zijn kennis en ervaring in te zetten voor alle Nederlandse gemeenten.

VNG Risicobeheer wil hét platform worden voor gezamenlijke oplossingen op het gebied van risicobeheer. En de plek waar je terecht kunt voor individueel advies, voor maatwerk. 

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG: 'Met zijn kennis en ervaring op het vakgebied van risicobeheer is Chris de juiste persoon op deze plaats.'

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

VROMI-project Sint Maarten succesvol afgerond

VNG Nieuws - do, 18/07/2019 - 13:39
Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical assistance to the Ministry of VROMI.

Dit project is opgezet door VNG International om de achterstanden weg te werken die in de periode na orkaan Irma (september 2017) zijn ontstaan bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Volkshuisvesting op Sint Maarten. 

Inzet Nederlandse gemeenteambtenaren

Het project, gestart in november 2018, werkte met drie afdelingen van VROMI: vergunningsverlening, erfpacht en inspecties (milieu- en bouwinspecties). Nederlandse gemeenteambtenaren zijn voor langere periodes uitgezonden naar Sint Maarten als extra capaciteit om achterstanden aan te pakken en voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

Resultaten

Tijdens een afsluitende bijeenkomst hebben betrokken Nederlandse gemeente-experts in bijzijn van de minister van VROMI, de secretaris-generaal van het ministerie en de Nederlandse Vertegenwoordiging te Sint Maarten hun bevindingen, het uitgevoerde werk en de resultaten gepresenteerd. 

Naast de al genoemde resultaten hebben de Nederlandse gemeente-experts gezamenlijk met hun collega’s op St Maarten aanbevelingen gedaan over bestaande procedures en regelgeving, efficiëntie van werkprocessen en samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen VROMI. De SG van VROMI gaf tijdens de slotbijeenkomst aan dat een aantal van deze adviezen zal worden opgevolgd en van bijzondere meerwaarde is voor de verdere slagkracht van het ministerie.
 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord

VNG Nieuws - wo, 17/07/2019 - 16:28
Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten.  Landelijke bijeenkomsten

Op dinsdag 8 oktober organiseert de VNG een landelijke bijeenkomst voor ambtenaren (middagprogramma) en bestuurders (avondprogramma). Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Ook neemt de VNG contact op met de provinciale afdelingen en de G4, G40, M50 en P10 om langs te komen bij uw reguliere bijeenkomsten om het akkoord verder toe te lichten.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

‘Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen’

VNG Nieuws - wo, 17/07/2019 - 14:14
Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen.  Versterking lokale democratie

Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen

 

 

Die oproep deed Wim Voermans, Hoogleraar Staats en bestuursrecht in Leiden tijdens de bijeenkomst in Lansingerland over de toekomst van lokale partijen. Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie door aanpassingen aan het lokale politieke systeem ruimte te geven. Ze verdienen daarom investeringen om zo de lokale democratie te versterken.

Gezamenlijke inzet scoutingscommissie lokale partijen en VNG

img_1201.jpg400x600.jpg Tijdens de bijeenkomst is door VNG-voorzitter Jan van Zanen en Marco Pastors, voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen, een gezamenlijk inzet voor lokale partijen gelanceerd. Het VNG-bestuur en de scoutingscommissie legden de samenwerking en gezamenlijke ambities voor postionionering van lokale partijen binnen de VNG vast. Eén van de vervolgstappen is een expertiseteam lokale partijen.

Expertiseteam Lokale Partijen

De VNG is een expertiseteam aan het opzetten die het VNG-bestuur moet adviseren over het organiseren van een gelijk speelveld voor lokale partijen. Marco Pastors, voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen ziet graag voor de kerst een rapport van het expertiseteam zodat er tempo gemaakt kan worden met aandacht hoe ondersteuning geregeld kan worden voor lokale politieke partijen.

De consultatieversie van de opdracht voor het expertiseteam is hier beschikbaar. Na de zomer bespreekt het VNG-bestuur de opdracht.

Videoverslag bijeenkomst

In de video ziet u Jan van Zanen, Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland) en Marco Pastors over de positionering van lokale partijen binnen de gemeente en de VNG.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Draag bij aan Omgevingswet als Procesdeskundige planvorming

VNG Nieuws - wo, 17/07/2019 - 13:18
VNG is op zoek naar een Procesdeskundige planvorming Omgevingswet (Programma Invoering Omgevingswet).

De invoering van de Omgevingswet vraagt om ontwikkeling van werkwijzen en instrumenten voor gemeenten. In jouw brede rol van procesdeskundige planvorming werk je mee aan het uitwerken en uitdragen van deze werkwijzen en instrumenten, vanuit je deskundigheid in de planvorming voor de fysieke leefomgeving. Je adviseert over de ontwikkeling van instrumenten die bruikbaar zijn in het gemeentelijk veld. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Je ondersteunt bij de ontwikkeling en implementatie daarvan en je draagt het verhaal uit als je het land in gaat. Dit is geen éénrichtingverkeer: we leren van gemeenten en dragen uit aan gemeenten.

Als procesdeskundige planvorming maak je deel uit van het VNG team DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Collectief gemeentelijk).Je treedt op in het krachtenveld tussen markt, gemeenten, gemeentelijke netwerken en andere actoren in de Omgevingswet.

Om deze rol goed te kunnen vervullen ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen van de Omgevingswet en de informatievoorziening van gemeenten. Je hebt ervaring met de (huidige) processen voor de inrichting van de leefomgeving. En je hebt kennis van de huidige wet- en regelgeving die opgaat in de Omgevingswet (o.a. ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen en milieu). Daarnaast heb je een breed netwerk binnen het gemeentelijk veld en ben je uitstekend in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en overlegorganen.

Meer informatie

De volledige vacature lees je hier. Wil je ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Omgevingswet? En herken je jezelf in de vacature? Reageer dan meteen. Voor vragen kun je contact opnemen met Wimfred Grashoff via 06 - 524 76 224 of wimfred.grashoff@vng.nl

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Lijst topactiviteiten Omgevingswet vastgesteld

VNG Nieuws - di, 16/07/2019 - 15:37
Topactiviteiten zijn die activiteiten in de fysieke leefomgeving die het meest worden uitgevoerd door burgers en bedrijven. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen. VNG heeft daarom uitgezocht wat de lijst van topactiviteiten is en heeft deze lijst vastgesteld. Vragenbomen en het DSO

Het nieuwe omgevingsloket maakt het mogelijk om vragenbomen op te nemen. Vragenbomen zorgen ervoor dat een aanvrager alleen vragen voorgeschoteld krijgt die op zijn of haar initiatief van toepassing zijn. We kennen vragenbomen voor het uitvoeren van een vergunningencheck en voor het indienen van een vergunningaanvraag of melding. Vragenbomen worden opgebouwd uit toepasbare regels. De bevoegd gezagen leveren deze toepasbare regels aan het DSO aan.

Meest voorkomende activiteiten

Op basis van gegevens uit het huidige Omgevingsloket online is in beeld gebracht voor welke activiteiten het meest een vergunningencheck wordt uitgevoerd of een vergunning wordt aangevraagd. Daarnaast is een uitvraag gedaan bij negen gemeenten naar hun gegevens over veel gevraagde activiteiten.

Lijst van topactiviteiten

Meerdere bestuurslagen stellen regels vast voor de topactiviteiten. Een deel van de topactiviteiten wordt gereguleerd door rijksregels die door het Rijk worden vertaald naar toepasbare regels. Een ander deel behoort tot de bruidsschat. De bruidsschat bevat de huidige rijksregels die met de invoering van de Omgevingswet gedecentraliseerd worden naar gemeenten en waterschappen. Ook hiervoor maakt het Rijk de juridische en toepasbare regels, maar gemeenten hebben vanaf 1 januari 2021 het beheer erover. Een derde categorie betreft de activiteiten die gereguleerd worden door lokale regels. VNG stelt daarvoor de voorbeeldregels op die voor gemeenten als basis dienen voor eigen regels.

Andere producten en diensten ter ondersteuning van gemeenten

De lijst met topactiviteiten maakt deel uit van een breder pakket van producten en diensten die VNG aanbiedt om gemeenten te ondersteunen in het maken van het omgevingsplan en toepasbare regels.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten

VNG Nieuws - di, 16/07/2019 - 15:10
Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten. In onze ledenbrief gaan wij in op de ontwikkelingen van de afgelopen weken en de stappen voor de komende tijd. Landelijk onderzoek

De VNG zit aan de landelijke gesprekstafel met de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW. Op landelijk niveau onderzoeken deze partijen de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor. Wij trekken daarbij zoveel mogelijk samen op met de medeoverheden. Er wordt gewerkt aan maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Inventarisatie VNG en IPO

Verder hebben we recent een flitsenquête verstuurd aan gemeenten om de impact van de uitspraak op gemeentelijke projecten te inventariseren en de informatiebehoefte in kaart te brengen. De uitkomst daarvan neemt de VNG mee in de gesprekken aan de landelijke tafels en in een plan van aanpak dat voor de vergadering van de commissie RWM van september gereed is. 

Ook de provincies versturen een vragenformulier. De VNG onderschrijft het belang van deze informatie en hoopt dat gemeenten ook hieraan hun medewerking verlenen. 

Bovendien wordt er een bestuurlijk netwerk opgestart. Provinciale VNG-afdelingen ontvangen deze zomer een uitvraag met het verzoek één bestuurder af te vaardigen. 

Meer informatie 

•    Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten 
•    Nieuwsbericht VNG aan tafel stikstof-problematiek
•    Nieuwsbericht Betrek gemeenten bij afspraken Programma Aanpak Stikstof
•    Website van BIJ12 voor informatie over het nieuwe adviescollege, de uitvraag door provincies, het nieuwe rekenmodel Aerius calculator en de kamerbrieven

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Bereid u voor op de Wet verplichte GGZ

VNG Nieuws - di, 16/07/2019 - 14:57
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe wet en moeten daarbij beleidsafwegingen maken. In een video krijgt u uitleg over deze afwegingen en inzicht in de stand van zaken.

 De VNG biedt ondersteuning bij de implementatie ervan. In bijgaande ledenbrief brengen we u op de hoogte van:

 1. de stand van het implementatietraject
 2. de zaken die het komend half jaar geregeld moeten worden om de wet goed in te kunnen voeren
 3. wat u daarin van de VNG kunt verwachten.

 

Enquête

Om te komen tot een goede implementatie van de Wvggz horen wij graag waar u behoefte aan heeft. Er is een seperate mail verstuurd naar uw gemeente met een paar korte vragen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Spiekbriefje omgevingsplan beschikbaar

VNG Nieuws - di, 16/07/2019 - 14:11
De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepucliceerd.

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. De VNG heeft daarom ook een spiekbriefje voor het omgevingsplan opgesteld.

Keuzemogelijkheden en verplichtingen

Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?
 • Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
 • Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?
 • Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?
Niet uitputtend

Zoals de titel al verklapt, is de lijst geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden maar een hulpmiddel voor de meest relevante onderwerpen bij het maken van een omgevingsplan.

Overige spiekbriefjes

Eerder is er een spiekbriefje voor de omgevingsvisie en het programma gepubliceerd. Later deze zomer volgt nog het spiekbriefje voor het kerninstrument omgevingsvergunning.

Meer informatie

Spiekbriefje omgevingsplan
Spiekbriefje programma
Spiekbriefje omgevingsvisie

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik Commissie Financiën, 27 juni 2019

VNG Nieuws - di, 16/07/2019 - 10:26
Op 27 juni vergaderde de commissie Financiën. Er is gesproken over onder andere de gelden Jeugd, specifieke uitkering Sport, het uitkeringsstelsel en de tegenvallende meicirculaire. Gelden Jeugd

In de commissie is uitgebreid gesproken over het resultaat dat op jeugd met het kabinet bereikt is. De VNG heeft aangedrongen op een afspraak om te voorkomen dat gemeenten (grove) maatregelen moeten nemen om de meerjarenbegroting te sluiten. Terwijl op basis van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling in de periode 2015-2019 wordt bepaald wat passende structurele budgetten zijn. Er is met name gesproken over de richtlijn die het kabinet in overleg met de provinciale toezichthouders opstelt die ertoe leidt dat de toezichthouder de afspraak over het onderzoek accepteert als basis voor de dekking in de meerjarenbegrotingen van gemeenten. Zie hierover het nieuwsbericht.   

De noodzaak van een dergelijke afspraak wordt door de commissie onderstreept, na 3 jaar incidenteel geld. Wel zijn er vragen over de wijze waarop die dekking verwerkt kan worden in de meerjarenbegroting. Dit moet duidelijk worden in de richtlijn die BZK met input van de toezichthouders maakt. Gemeenten dienen goede toelichting te krijgen over deze afspraak zodat zij die ook kunnen gebruiken richting hun toezichthouder. Daarmee wordt voorkomen dat onterecht (grove) maatregelen genomen moeten worden om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. De accountant hoeft overigens niet betrokken te worden als gemeenten gebruik willen maken van deze richtlijn. De accountant kijkt immers alleen terug, naar de jaarrekening.

Specifieke uitkering sport

De verwachting dat het beschikbare budget tekort is, is uitgekomen. Hoe ga je dat voor het voetlicht brengen? Daar is een verdere analyse voor nodig. Die wordt nu uitgevoerd. Als uit die analyse blijkt dat er echt een gat zit, dan dringt de VNG bij de ministeries van VWS en Financiën aan op aanvullend budget. Deze nadere analyse volgt dit jaar en komt dan terug op de agenda van de commissie.

Uitkeringsstelsel

BZK is zoekende hoe het uitkeringsstelsel te moeten aanpassen na de kritiek die de algemene rekenkamer er op 15 mei bij verantwoordingsdag op uitte. Zowel voor het nieuwe stelsel per 2021 als bij het herbeoordelen van alle bestaande decentralisatie-uitkeringen. Voor de VNG is het van belang dat in reflex door het Rijk niet te snel naar de specifieke uitkering wordt gegrepen als alternatief voor decentralisatie-uitkeringen. Als die decentralisatie-uitkeringen niet intact kunnen blijven, bestaat in de meeste gevallen de voorkeur om die over te hevelen naar de algemene uitkering.
Uitgangspunt van de huidige wet: 'je gaat erover of niet'. Maar decentralisatie-uitkeringen zitten daartussen. Daar moet ook in de toekomst een mogelijkheid voor worden geboden. Op langere termijn (2021) moet de wetsaanpassing een oplossing beiden.

Meicirculaire

De meicirculaire valt tegen. Het aangekondigde accres verdampt door onderuitputting bij het Rijk, een groter beroep op het BTW-compensatiefonds en een lagere geraamde inflatie. Dit knelt, ook omdat de uitkomsten hevig schommelen. De komende heidag op 26 en 27 september biedt een goede gelegenheid dit aan te kaarten bij de dan aanwezige staatssecretaris Snel.

Meer informatie

Zie voor informatie over jaarrekening nieuwsbericht Richtlijn voor extra middelen jeugdzorg in begroting(9 juli 2019)

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG ondersteunt bij maken omgevingsplan en toepasbare regels

VNG Nieuws - ma, 15/07/2019 - 12:54
Tussen 2021 en 2029 leggen gemeenten hun regels voor de fysieke leefomgeving vast in een omgevingsplan. Voor een goede dienstverlening moet bij een deel van de regels ook toepasbare regels opgesteld worden. Om gemeenten bij deze opgaven te ondersteunen ontwikkelt de VNG een pakket aan instrumenten. Stap voor stap opbouwen van het omgevingsplan

Op 1 januari 2021 krijgt elke gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Dit bestaat uit de bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat, zo’n 900 regels die van het Rijk overgaan naar gemeenten. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om het omgevingsplan van rechtswege en een deel van de lokale verordeningen te vervangen door een omgevingsplan ‘nieuwe stijl’, zoals bedoeld in de Omgevingswet. Dit zal meestal stap voor stap worden uitgevoerd. In veel gemeenten is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om de eerste stappen al kort na 1 januari 2021 te zetten. In dat geval is het van belang om al in 2020 te starten met het oefenen met het omgevingsplan en het toepasbaar maken van juridische regels.

Toepasbare regels: bouwstenen voor vragenbomen en formulieren

Toepasbare regels vormen de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. Ze zijn geformuleerd in ‘gewone taal’, dat wil zeggen begrijpelijk voor niet-specialisten. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Ook kunnen met toepasbare regels formulieren worden gemaakt voor het opstellen van een vergunningaanvraag die zich automatisch aanpassen aan het initiatief en de gegeven antwoorden. In de filmpjes Vergunningcheck in het omgevingsloket en Vergunningaanvraag in het omgevingsloket krijgt u hier meer informatie over.

Ondersteuning voor het omgevingsplan

Op basis van gesprekken met gemeenten is een instrumentarium vastgesteld zodat gemeenten zich sneller en effectiever kunnen voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Het omgevingsplan is een ander instrument dan het huidige bestemmingsplan. Er liggen nieuwe mogelijkheden om regels op te stellen, maar dat vraagt dat gemeenten zich dit eigen maken. Daarom heeft de VNG een voorbeeldstructuur voor het omgevingsplan, het Casco ontwikkeld. Ook ontwikkelen we voorbeeldregels voor veelvoorkomende activiteiten (topactiviteiten) en werken we aan staalkaarten:  dit zijn kleine stukjes uitgewerkt omgevingsplan. Daarnaast komt er binnenkort een handreiking ‘Ontwerpvragen voor het opstellen van het omgevingsplan’.

Ondersteuning bij toepasbare regels

Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. Vanaf juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan in een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast zijn er softwarespecificaties beschikbaar voor toepasbare regels. Deze specificaties geven inzicht in de wensen en eisen die worden gesteld aan software. Ook is er binnenkort een handreiking beschikbaar voor het opstellen van toepasbare regels. 

Meer informatie

Meer ondersteunende middelen voor het omgevingsplan en toepasbare regels zijn beschikbaar op vng.nl.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Invoering abonnementstarief Wmo: bericht aan zorgaanbieders

VNG Nieuws - vr, 12/07/2019 - 16:51
De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook gevolgen voor zorgaanbieders. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft hierover een bericht gepubliceerd. Gemeenten kunnen dit gebruiken in hun contact met aanbieders over de implementatie van het abonnementstarief.

Aanbieders kunnen in het bericht Invoering abonnementstarief Wmo: consequenties voor zorgaanbieders lezen:

 • over de versnelde afwikkeling oude jaren en afwikkeling zorgjaar 2019
 • over de vier weken versus maandsystematiek en eventueel gevolg voor het declaratieverkeer
 • dat gemeenten in de komende maanden bestanden van het CAK ontvangen, waarin de bij het CAK geregistreerde klanten met doorgegeven voorzieningen en eventuele restant kostprijzen staan 
 • dat gemeenten deze bestanden moeten controleren en de restant kostprijzen moeten invoeren in het gemeentelijke systeem ten behoeve van de initiële aanlevering aan het CAK 

In aanvulling hierop: het is ook van belang dat gemeenten nagaan of er aanbieders zijn die nu nog niet zijn aangehaakt op het iWmo berichtenverkeer per 2020 met ook de gemeente. Het kan gaan om aanbieders die nu ondersteuning leveren als algemene voorziening en waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd en waarvan in de komende maanden wordt bepaald of deze per 2020 onder het abonnementstarief komt te vallen (denk hierbij vooral aan HbH en Begeleiding). Een van de criteria hiervoor is dat er sprake moet zijn van een duurzame hulpverleningsrelatie.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wetsvoorstel om de vervanging van een zwanger raadslid de hele zittingsperiode mogelijk te maken naar Raad van State

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 12/07/2019 - 15:55
De ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetsvoorstel om de vervanging van een zwanger raadslid de hele zittingsperiode mogelijk te maken voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Tijdelijk handelingskader PFAS

VNG Nieuws - vr, 12/07/2019 - 15:20
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een tijdelijk handelingskader PFAS ingesteld. Met dit tijdelijk handelingskader wil de staatssecretaris grondverzet (het verplaatsen van uitgegraven grond) weer op gang brengen.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Met PFAS vervuilde grond mag  niet meer worden verplaatst. Als gevolg daarvan is in delen van Nederland het grondverzet vastgelopen. 

Zorgvuldigheid

Behalve dat er een oplossing gevonden moet worden voor het stagnerende grondverzet, vindt de VNG dat er meer aandacht moet zijn voor vervuilde historische bronlocaties. Wij gaan daarover in gesprek met het ministerie. 

De VNG blijft bij het ministerie van I&W aandringen op een zorgvuldige implementatie van het tijdelijk handelingskader, de te nemen vervolgstappen, en heldere communicatie naar gemeenten.

Ervaringen met tijdelijk handelingskader

De VNG wil graag weten wat de ervaringen zijn van de leden met het tijdelijk handelingskader. Wij gaan daarvoor steekproefsgewijs contact opnemen met gemeenten. U kunt uw ervaringen ook mailen naar info@vng.nl onder vermelding van ‘Ervaring tijdelijk handelingskader PFAS’.

Vragen?

Voor meer informatie over PFAS en het tijdelijk handelingskader, verwijzen wij u naar de websites van Bodem+ en het RIVM. Als u vragen hebt, kunt u terecht bij Bodem+. Op de site van Bodum+ vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Kristel Lammers wordt programmadirecteur NP RES

VNG Nieuws - vr, 12/07/2019 - 13:10
Per 1 september wordt Kristel Lammers, programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG, de nieuwe programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES).

In het NP RES werken IPO, Unie van Waterschappen, VNG en Rijk samen. Kristel werkt sinds 2012 bij VNG. De laatste 4,5 jaar als programmamanager Omgevingswet en lid van de Programmaraad van het interbestuurlijke programma Aan de Slag (ADS).
 
Kristel: ‘Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van de Omgevingswet, zowel de inhoud als de mensen’. Ik geloof in de beweging en bedoeling van de Omgevingswet. De ervaring en werkwijze bij het programma Omgevingswet & ADS komt dan ook zeker van pas bij het NP RES. De overstap naar NP RES is voor mij een mooie uitdaging. Ik heb veel zin om met de regio’s, het interbestuurlijke programmateam en maatschappelijke partners aan de slag te gaan en daarmee een relevante bijdrage te leveren aan de energietransitie.’

De VNG gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger. In de tussenliggende periode worden de werkzaamheden van Kristel tijdelijk waargenomen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wat als werken onvoldoende loont om rond te komen?

VNG Nieuws - vr, 12/07/2019 - 11:48
Er zijn steeds meer werkenden die in armoede leven. Mensen met een beroep als doktersassistent, kapper, receptionist of caissière, maar ook politieagenten of onderwijzers komen in de knel. Dat zijn beroepen die de samenleving hard nodig heeft.

In een publicatie geeft Divosa een analyse met aanbevelingen over bestaanszekerheid en werkende armen.

Gezamenlijke actie landelijke en lokale overheid nodig

'Het is onbestaanbaar dat honderdduizenden werkende Nederlanders niet rond kunnen komen. Als gemeenten willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor schulden en minimaregelingen, maar de oorzaken liggen in het Rijksbeleid: een falend toeslagen- en incassosysteem, snel groeiende kosten voor voeding, wonen en energie en onvoldoende bestaanszekerheid door een passend (minimum)loon.

De verbetering van de positie van werkende armen vraagt samenwerking van de landelijke en lokale overheid', zegt Peter Heijkoop namens de VNG. Heijkoop is commissievoorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en wethouder Dordrecht)

Acht maatregelen bestaanszekerheid werkende armen

Peter Heijkoop heeft eerder namens de VNG in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor dit thema tijdens een Rondetafelgesprek ‘Werkende Armen’. De VNG had hiervoor een position paper ingediend met 8 concrete maatregelen voor het bieden van bestaanszekerheid aan werkende armen.

SER-verkenning 

De VNG blijft dit thema onder de aandacht brengen van haar leden, Rijk en Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast zal de VNG als adviserend lid ook haar kennis en kunde inbrengen in de SER-adviescommissie Werkende Armen. Het ministerie van SZW heeft de SER om een verkenning gevraagd op het thema Werkende Armen, dat hopelijk is december gereed is.

Meer informatie

U vindt de publicatie op de website van Divosa.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Drempels voor politieke ambtsdragers met een beperking

VNG Nieuws - vr, 12/07/2019 - 11:23
Voor politieke ambtsbekleders met een beperking is heel onzeker welke invloed de vergoeding voor het politieke werk heeft op hun inkomen. Dat is een van de belangrijke bevindingen uit een onlangs afgerond onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een andere conclusie is dat politieke ambtsdragers met een beperking ondersteuning nodig hebben om dezelfde uitgangspositie te hebben als mensen zonder beperking. Verder laat de toegankelijkheid van overheidsgebouwen te wensen over.

Slechte vertegenwoordiging

Het onderzoek startte naar aanleiding van de motie Voortman/Van Dijk. Otwin van Dijk, destijds Kamerlid voor de PvdA, besefte dat mensen met een beperking wel heel slecht vertegenwoordigd zijn in het politieke leven: 15% van de Nederlanders heeft een beperking, maar van alle politieke ambtsbekleders slechts 0,5%.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken interviewde de afgelopen twee jaar mensen met een beperking die actief zijn – of hadden willen zijn – in de politiek, bekeek internationale studies en voerde diverse paneldiscussies. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de standpuntbepaling van het kabinet later dit jaar.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws