U bent hier

Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Uithoorn

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - di, 18/12/2018 - 14:00
De heer P.J. Heiliegers (Pieter) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Uithoorn. De benoeming gaat in op 24 januari 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Beuningen

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 17/12/2018 - 14:00
Mevrouw drs. D.A. (Daphne) Bergman is benoemd tot burgemeester van de gemeente Beuningen. De benoeming gaat in op 11 januari 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Bladel

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 17/12/2018 - 14:00
De heer ir. ing. R.P.G. Bosma (Remco), is benoemd tot burgemeester van de gemeente Bladel. De benoeming gaat in op 16 januari 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Benoeming burgemeester Veenendaal

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 14/12/2018 - 15:45
De heer K.J.G. (Gert-Jan) Kats wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 10 januari 2019.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Convenant beschermd wonen/begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe

VNG Praktijkvoorbeelden Zorg - di, 04/12/2018 - 14:30

Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en...

Categorieën: Gemeenten Nieuws, Zorg Nieuws

Nieuwe burgemeester in Zevenaar

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 03/12/2018 - 14:00
De heer drs. L.J.E.M. van Riswijk (Lucien) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zevenaar. De benoeming gaat in op 20 december 2018.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Rozendaal

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 03/12/2018 - 14:00
Mevrouw drs. E. (Ester) Weststeijn-Vermaat is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal. De benoeming gaat in op 14 februari 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Benoeming burgemeester Oosterhout

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 30/11/2018 - 14:30
De heer M. (Mark) Buijs wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 19 december 2018.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Benoeming burgemeester Westland

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 30/11/2018 - 14:30
De heer B.R. (Bouke) Arends MPM wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Westland. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 18 december 2018.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ingediende motie BALV op 30 november over plastic afval

VNG Nieuws - di, 27/11/2018 - 16:27
Bij de VNG is een motie over plastic afval binnengekomen ter behandeling in de Buitengewone Algemene ledenvergadering op vrijdag 30 november. Het VNG-bestuur adviseert haar leden om de motie over te nemen. De gemeenten zijn via een ledenbrief op de hoogte gebracht van deze motie en het advies.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug diende een motie in met een verzoek om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel. Ontwikkeling en gebruik van alternatieven stimuleren is een onderdeel van deze lobby.

Preadvies

Het VNG-bestuur adviseert haar leden om de motie over te nemen. De VNG zet zich in om harde(re) afspraken te maken over onder meer de recyclebaarheid van verpakkingen en het gebruik van alternatieven. Dit ligt in lijn met de strekking van de motie. Ook ondersteunen wij de Europese regelgeving die het gebruik van alternatieve materiaalsoorten stimuleert.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Modelverordening normbedragen onderwijshuisvesting

VNG Nieuws - di, 27/11/2018 - 16:23
Op 22 maart 2018 heeft het VNG-bestuur besloten de normbedragen in de Model Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs eenmalig met 40% te verhogen. In dit bericht treft u een model voor een wijzigingsverordening en toelichting aan. Ook is hierin de indexering van de normbedragen voor 2019 verwerkt.

Een toelichting op de ontwikkeling van onderwijshuisvesting vindt u in de ledenbrief van 27 november 2018. Een uitgebreide toelichting op de wijziging van de normbedragen en de indexering vindt u in de uitleg. Beide documenten vindt u onder 'Meer informatie'. 

Model wijzigingsverordening voor verhoging normbedragen

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In de huidige VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een indexeringssystematiek vastgelegd waarmee de normbedragen jaarlijks worden verhoogd.

Vanwege verschillende redenen bleven de normbedragen de afgelopen jaren achter op de daadwerkelijke kosten. Daarom zijn de normbedragen in overleg met het VNG-bestuur, verschillende commissies, en de achterban verhoogd. In de bijlage wordt uitgebreid toelichting gegeven op de achterliggende redenen en de overwegingen voor de verhoging en de manier waarop tot dit besluit is gekomen. Ook is de model wijzigingsverordening toegevoegd.

Berekening indexering 2019

De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De normbedragen 2019 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2019, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2019, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 6,63%
  • Eerste inrichting: plus 2,33%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 1,50%

Ook zijn de herziene normbedragen gymlokalen toegevoegd.

Meer informatie Documenten Model Verordening en indexering

De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl).

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Lokale aanpak personen met verward gedrag

VNG Praktijkvoorbeelden Zorg - di, 27/11/2018 - 15:03

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondhe...

Categorieën: Gemeenten Nieuws, Zorg Nieuws

Vacatures Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

VNG Nieuws - di, 27/11/2018 - 08:58
Op korte termijn zoekt de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag een nieuw lid en een secretaris. Geïnteresseerd? Dan nodigen wij u van harte uit om tot 14 december 2018 uw CV met motivatie te sturen. LKOG

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) is een door het College voor Arbeidszaken van de VNG ingestelde externe commissie die als taak heeft het bevoegd gezag van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te adviseren in het kader van klachten over ongewenst gedrag in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Er zijn circa 285 organisaties aangesloten bij de commissie.

De commissie onderzoekt klachten op ontvankelijkheid, hoort partijen en anderen, doet derhalve aan waarheidsvinding en rapporteert haar bevindingen aan het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde. De rapportage bevat een advies aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht eventueel aangevuld met relevante adviezen en aanbevelingen aan de organisatie.

Procedure

Geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om tot 14 december 2018 hun CV met motivatie te sturen naar: klachtencommissie.ongewenstgedrag@VNG.nl. Op 20 december 2018 vinden de selectiegesprekken plaats. De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het College van Arbeidszaken en de voorzitter en secretaris LKOG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. T. de Reu, klachtencommissie.ongewenstgedrag@VNG.nl, tel 06-10917087.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opengestelde vacatures, zie:

Voor meer informatie over LKOG, zie: dossier LKOG

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG-inbreng AO Klimaat en energie en debat transitiewet

VNG Nieuws - ma, 26/11/2018 - 14:16
Op 29 november vindt het algemeen overleg Klimaat en Energie plaats en in de week van 3 december het debat over de transitiewet. De VNG geeft de Tweede Kamer een aantal aandachtspunten mee. Bestaande bouw aardgasvrij

Voor bestaande wijken is er een enorme uitdaging: daar is nog niets geregeld wat betreft het aardgasvrij maken. Gemeenten staan hier aan de lat, maar ze mogen pas met het in werking treden van de Energiewet in 2021 wijken aanwijzen om van het aardgas af te gaan. Dat is verloren tijd. Ook is de angst dat de proeftuinen juridisch vast gaan lopen als er niet wordt geregeld op welke grondslag dit moet gebeuren.

Voeg de Gaswet toe aan de Transitiewet

De VNG verzoekt om de Gaswet opgenomen op te nemen in lijst art. 2.4 Crisis- en Herstelwet (mogelijkheid bij experiment af te wijken van Gaswet). Hierdoor kunnen gemeenten nu al experimenteren met hun nieuwe bevoegdheden en de proeftuinen te laten slagen.

Voeg overige energiewetgeving toe aan Transitiewet

Ook de energietransitie, zoals de Mijnbouwwet, de Telecommunicatiewet, de Ontgrondingenwet, de Belemmeringenwet Privaatrecht moeten worden toegevoegd aan de Transitiewet.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Hoe afspraken Wnra bij gemeenten tot stand kwamen

VNG Nieuws - ma, 26/11/2018 - 14:09
VNG en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de invoering van de Wnra bij gemeenten. Hiermee zijn we de eerste overheidssector die een genormaliseerde cao-tekst gereed heeft. In het VNG magazine vertelt Roel Cazemier, voorzitter College voor Arbeidszaken, hoe de afspraken tot stand kwamen.

Gemeenten zijn de eerste overheidssector met een genormaliseerde cao. Daar ben ik trots op.

Aldus Cazemier. Waarom is het zo belangrijk dat de tekst er nu al is, het duurt immers nog ruim een jaar voordat de Wnra in werking treedt? ‘P&O’ers staan erom te springen’, weet hij. ‘150.000 ambtenaren krijgen straks een andere rechtspositie. Nu hebben gemeenten een jaar lang de tijd om hun eigen regelingen erop aan te passen. Het is goed dat iedereen begin 2019 duidelijkheid heeft.'

Lees het hele interview (VNG Magazine nummer 18, 23 november 2018)

Meer informatie over ledenraadpleging

Donderdag 22 november is hierover een ledenbrief verstuurd. Reageren op de ledenraadpleging kan tot en met 1 februari 2019. Het bestuur van de VNG besluit 14 februari 2019 of de VNG de afspraken bekrachtigt. De afspraken worden definitief na bekrachtiging door VNG en de vakbonden.

Voor meer informatie over de ledenraadpleging zie:

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Dalfsen

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 26/11/2018 - 14:00
Mevrouw drs. E. van Lente (Erica) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Dalfsen. De benoeming gaat in op 14 januari 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Oldenzaal

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 26/11/2018 - 14:00
De heer drs. P.G. Welman (Patrick) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oldenzaal. De benoeming gaat in op 17 december 2018.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Oldambt

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - ma, 26/11/2018 - 14:00
Mevrouw C-Y Sikkema (Cora-Yfke) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oldambt.  De benoeming gaat in op 29 januari 2019.     
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Preventieakkoord een goede eerste stap

VNG Nieuws - vr, 23/11/2018 - 16:08
Vanmiddag werd het Nationaal Preventieakkoord ondeterkend, onder andere door de VNG. Een belangrijk moment: het geeft aan dat er ruim 70 organisaties in Nederland zijn die de krachten willen bundelen om te investeren in het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders.

De VNG ondersteunt ruimhartig dit initiatief, omdat alleen in nauwe samenwerking de problemen aangepakt kunnen worden.

Nog onvoldoende

De VNG vraagt wel aandacht voor het feit dat gemeenten meer ruimte nodig hebben om een effectieve inzet op preventie te laten slagen. De maatregelen zijn nog onvoldoende om een adequate aanpak te ontwikkelen die ook aandacht heeft voor onderliggende maatschappelijke problemen en gezondheidsverschillen als gevolg van een lagere sociaal-economische status.

Agenda voor de Toekomst

Daarnaast is het jammer dat het akkoord geen ruimte biedt aan het bedrijfsleven om maatregelen te treffen op het gebied van de prijs van (on)gezonde producten. De partijen spraken overigens met elkaar ook een Agenda voor de Toekomst af, dat biedt perspectief voor de doorontwikkeling van het akkoord.

Goede eerste stap

'Dit akkoord is een goede eerste stap', aldus wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. 'Preventie staat nu op de kaart en dat is nodig. Als gemeenten staan wij te springen om met een integrale preventieve aanpak te komen. Alleen als we alle krachten bundelen kunnen we onze inwoners écht gezonder maken. Daarbij gaan we nadrukkelijk ook kijken naar onderliggende problemen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met staatssecretaris Blokhuis en alle andere partijen en ik verwacht dat we in de toekomst nog stevigere maatregelen kunnen nemen.'

Meer samenhang in beleid

De VNG dringt er verder bij het Rijk op aan om de verschillende programma’s voor allerlei deelvraagstukken los te laten, en ook in het eigen beleid tot meer samenhang en integraliteit te komen.

Meer informatie

Op basis van het position paper 'Gemeenten en Preventieakkoord' heeft het VNG-bestuur besloten het Nationaal Preventieakkoord te ondertekenen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wijziging Grondwet over aanstellingswijze van de burgemeester en Commissaris van de Koning

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 23/11/2018 - 16:00
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren ingestemd met een grondwetswijziging. Het gaat om het ter bekrachtiging aan de Koning voordragen van het initiatiefvoorstel-Jetten tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en de Commissaris van de Koning (CdK). De wetgever is na een zogenoemd contraseign per direct bevoegd om te besluiten over de aanstellingswijze.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws