U bent hier

Gemeenten Nieuws

Urgentie randvoorwaarden VNG aangetoond in onderzoek PBL

VNG Nieuws - 6 uur 37 min geleden
Welke maatschappelijke investering is nodig om het warmtetransitieplan voor de Drechtsteden uit te voeren? Dat onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderzoek geeft een beeld van de kosten waar gemeenten en inwoners mee te maken krijgen in de energietransitie.

Uit het onderzoek blijkt dat er een maatschappelijke investering van circa 2 miljard nodig is om het warmtetransitieplan voor de Drechtsteden in uitvoering te brengen. Het stageonderzoek van het PBL heeft het technisch en economisch potentieel in beeld gebracht, zodat het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden in 2035 met minimaal 90% (t.o.v. 2015) gereduceerd wordt. Het bedrag omvat alle kosten van woninggebruiker tot innovatie in alternatieve opwek.

Randvoorwaarden noodzakelijk

Om het warmtetransitieplan van de Drechtsteden kosteneffectief in uitvoering te brengen, moet er aan de eerder genoemde VNG-randvoorden aan het Klimaatakkoord worden voldaan. Wij stellen dat het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar is voor inwoners, de regierol voor gemeenten mogelijk wordt gemaakt en gemeenten gecompenseerd worden voor de verhoging van de uitvoeringslasten.

Directeur beleid, Edward Stigter, waarschuwt wel: ‘Het geeft duidelijk aan dat de randvoorwaarden die VNG stelt aan het zetten van een handtekening onder het Klimaatakkoord, cruciale punten zijn. We praten hier over flinke investeringen die inwoners, bedrijven en overheden moeten ophoesten. Als gemeenten onderschrijven we de urgentie om met maatregelen te komen, maar de minister heeft ook aangegeven dat zonder draagvlak de transitie niet mogelijk is. En de zorgen bij burgers en gemeenten zitten nog steeds bij de onbeantwoorde vraag: wie betaalt de rekening.’

Zet in op fiscale maatregelen en instrumenten

Het PBL-rapport vermeldt dat kosteneffectief uitvoeren van het warmtetransitieplan alleen kan als er ook overheidssubsidie wordt meegenomen. De VNG zet aan de klimaattafels juist in op fiscale maatregelen en instrumenten, zoals bijvoorbeeld de belastingschuif. Op deze manier is overheidssubsidie niet nodig en gaan we voor oplossingen op de lange termijn.

Warmtevisie voor alle gemeenten

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld. Hierin staat op welke wijze en wanneer de gehele gebouwde omgeving in de gemeente van het aardgas over gaat naar een alternatieve warmtebron. De regio Drechtsteden loopt dankzij haar deelname aan de Green Deal Regionale Energiestrategie in voorop. Momenteel stellen gemeenten, provincies en waterschappen in regionaal verband een startnota op waarin de ruimtelijke afspraken worden vastgelegd. Deze startnotitie is ter voorbereiding van het opstellen van een RES. Het onderzoek van het PBL geeft inzichten in de regionale uitdagingen in de warmtetransitie en in de analysefase van de Regionale Energiestrategie.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Smart City Expo World Congress; veel aandacht voor milieu

VNG Nieuws - 6 uur 50 min geleden
De Smart City Expo World Congress 2018 in Barcelona is dit jaar groter dan ooit. Met 20.000 bezoekers uit meer dan 170 landen wordt wereldwijd kennis gedeeld en handel gedreven.

Gedurende drie dagen presenteren de Nederlandse Smart Cities Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch de 'Dutch approach' samen met de bedrijven met wie ze hun steden slim en leefbaar maken.

burgemeester-jorritsma.jpg

Burgemeester Jorritsma opent expo voor Nederlandse deelnemers

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven startte officieel de innovatiemissie van Nederland op het Holland paviljoen. Op het paviljoen worden buitenlandse missies ontvangen door de aanwezige bestuurders van de deelnemende gemeenten aan de missie en doorlopend presentaties gegeven. Nederlandse bestuurders gaan op bezoek bij de paviljoens van andere steden, landen en bedrijven of bezoeken het congres.

Meer aandacht voor milieu

Wat opvalt dit jaar in vergelijking met andere jaren is dat er meer aandacht is voor het milieu, de leefbaarheid van een stad en het betrekken van de inwoners van de stad. Barcelona zelf spreekt zelfs van een 'recht' voor inwoners op een smart city.

8b0c603c-cc6f-4d9c-9887-441716985b63-2_2.jpg

Artificial Intelligence en big data lijken al bijna normaal en de innovatie zit in het gemakkelijke 'of the shelf' kunnen kopen van kant en klare toepassingen ervan. Mobiliteit is en blijft een belangrijk thema, waarbij elektrisch vervoer, slimme navigatie en de zelfrijdende auto belangrijke ontwikkelingen zijn.

Smart City Expo World Congress

Op het Smart City Expo World Congress (SCEWC) in Barcelona wisselen elk jaar landen hun laatste innovaties, kennis en visies uit. Het is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, ondernemers, steden en kennisinstellingen die zich bezighouden met Smart City. Namens Nederland reizen dit jaar, onder leiding van de delegatieleider burgemeester John Jorritsma (Eindhoven), meer dan 200 bestuurders en professionals naar de expo. Ruim 80 bedrijven en 18 gemeenten zijn vertegenwoordigd, de grootste delegatie ooit.

Meer informatie

Wilt u de innovatiemissie in Barcelona volgen of meer weten over wat de VNG doet met Smart Society? Volg dan het VNG-twitteraccount, twitter mee met #NLSCE18 en hou ook de VNG-site in de gaten:

Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Onderzoek naar schaarse vergunningen

VNG Nieuws - 9 uur 11 min geleden
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG.

Schaarse vergunningen zijn alle vergunningen waar meer gegadigden voor zijn dan er beschikbaar zijn. Is een vergunning als schaars aan te merken dan gelden er strengere eisen met betrekking tot de verdeling ervan.

Kader en invulling

In het kader van zijn masterscriptie Legal Research onderzocht Tim de Graaff hij wat het bestaande juridisch kader is op dit gebied. En hij onderzocht hoe gemeenten daaraan zelf invulling geven. Het kader biedt namelijk veel ruimte voor gemeenten om in te vullen, maar ook om fouten te maken. Daar was het tweede deel van het onderzoek op gericht.

Knelpunten en oplossingen

Aan de hand van interviews met juristen en beleidsmedewerkers van gemeenten door het hele land, is een aantal knelpunten vastgesteld en zijn oplossingsrichtingen aangegeven.

Zie ook

In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Handreiking schaarse vergunningen gepubliceerd

VNG Nieuws - 9 uur 18 min geleden
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.

Hoewel het onderwerp schaarse vergunningen ook voorlopig nog in beweging zal blijven, biedt de  handreiking inzicht in de actuele stand van zaken en beoogt deze een zo eenvoudig mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van het juridische kader voor de verdeling van schaarse vergunningen aan de hand van de rechtspraak, de vraag wanneer precies wel en wanneer niet van schaarse vergunningen sprake is, en de aanknopingspunten voor de relevante keuzes die gemeentebesturen binnen het juridisch kader kunnen maken.

Meer informatie

De tekst van de handreiking op 19 oktober afgesloten, zodat geen rekening kon worden gehouden met de op dat moment nog niet beschikbare uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over ruimtelijke besluiten in de zaak over het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde. Wel is aan de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal in die zaak aandacht besteed.

Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe editie '100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'

VNG Nieuws - 10 uur 14 min geleden
Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is geen eenvoudige zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen, verscheen in 2011 de eerste editie van de '100 Ideeën voor gemeentelijke regelgevers verschenen': een handreiking die speciaal voor de VNG was geschreven door prof. mr. Willem Konijnenbelt. In 2015 verscheen een tweede, uitgebreide editie verschenen, die in 2016 editie licht is bewerkt. Nu is er, wederom door prof. mr. Willem Konijnenbelt, gewerkt aan een derde editie.

Aanpassingen

In deze nieuwe editie is het zesde hoofdstuk van deel I, ‘Enkele bijzondere onderwerpen’, wat verder uitgebreid, wordt bij het onderwerp bekendmaken en beschikbaar stellen nauw aangesloten bij de praktijk van KOOP, en zijn drie aanbevelingen tot één aanbeveling samengevoegd, zodat er plaats vrijkwam voor twee nieuwe aanbevelingen.

Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wijziging Boa-beleidsregels: stand van zaken

VNG Nieuws - ma, 12/11/2018 - 16:25
November 2017 stuurde de VNG het ministerie van JenV een brief over de beleidsregels Boa en bijbehorende domeinlijsten. De brief bevat onze inventarisatie van behoeften bij gemeenten aan wijziging van de beleidsregels en uitbreiding van de bevoegdheden van boa's.

Aanleiding was het plan van VenJ om de Boa-beleidsregels en de domeinlijsten aan te passen. Begin dit jaar is in het Strategisch Beraad Veiligheid (op 5 februari) afgesproken hierover een apart overleg te starten, onder andere naar aanleiding van onze brief (zie onderaan dit bericht).

Werkgroepen

In maart was er een eerste brede bijeenkomst met vertegenwoordigers van de VNG, enkele gemeenten, de politie, het OM en het ministerie van JenV.  Afgesproken is toen om enkele ervaren knelpunten/wensen nader uit te zoeken en hiermee in kleinere werkgroepen aan de slag te gaan. In het Strategisch Beraad Veiligheid van 17 september stond de voortgang van de gesprekken op de agenda

Aanpassingen per 1 januari 

Per 1 januari 2019 worden in ieder geval de volgende aanpassingen in de bevoegdheden van boa's doorgevoerd:

  • Toevoegen van handhaving op negatie van D-borden (jo. artikel 62 en bijl. I RVV).
  • Rijden zonder verzekering op brommers/snorscooters (artikel 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
  • Gebruik signalen/toeteren (artikel 28 RVV): het onnodig geven van geluids- en knippersignalen wordt vaak als overlastgevend ervaren.
  • Onnodig geluid (artikel 57 RVV);

Over de andere door de VNG aangedragen onderwerpen vinden nog steeds intensieve gesprekken plaats. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we hierover via de VNG-website.

Meer informatie

Hieronder onze brief aan het ministerie (op dat moment nog 'Veiligheid en Justitie') met de bijlage.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik commissie Financiën november

VNG Nieuws - ma, 12/11/2018 - 15:55
De VNG-commissie Financiën vergaderde op 1 november 2018. Op de agenda stond onder andere onderwijshuisvesting en Financiële onderhandelingsruimte KIA voor cao WSW, de terugkoppeling op het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 8 oktober en opvolging moties ALV.

Over dat laatste is mondeling gedeeld wat later (6-11) in de kabinetsreactie en VNG-ledenbrief is opgenomen.

Onderwijshuisvesting

De VNG, de PO-Raad en de VO-Raad hebben op 9 mei jl. voorstellen gedaan voor wijziging van de wetgeving over schoolgebouwen. De aanleiding voor deze voorstellen was onder andere de constatering van de Algemene Rekenkamer dat het huisvestingsstelsel volledig op slot zit.

Gemeenten noch schoolbesturen worden geprikkeld om te investeren in schoolgebouwen. Het resultaat is een achterstand in de gebouwen ten opzichte van de huidige standaarden in de bouwsector. Omdat het Rijk niet in actie komt, hebben de partijen zelf het initiatief genomen.

Inhoudelijk doen partijen drie voorstellen:

  • Hef het investeringsverbod dat nu geldt voor schoolbesturen om bij te dragen aan gemeentelijke investeringen van artikel 148 WPO op
  • Verplicht gemeenten om in een “integraal huisvestingsplan” (IHP) huisvestingsuitgaven meerjarig te plannen en vast te leggen
  • Neem in de onderwijswetgeving de mogelijkheid op dat gemeenten in plaats van vervangende nieuwbouw een schoolgebouw kunnen renoveren, en daarbij een bijdrage van schoolbesturen kunnen vragen als zij daardoor besparen op onderhoud en exploitatie

Dit zijn voorstellen aan het kabinet om knelpunten in het stelsel van onderwijshuisvesting op te lossen. De commissie Financiën kan zich vinden in deze voorstellen, die gezien worden als een eerste stap in de rationalisering van onderwijshuisvesting.

Financiële onderhandelingsruimte KIA voor cao WSW

De huidige cao SW loopt af op 1 januari 2019. De voorbereidingen voor een nieuwe cao zijn in volle gang en gesprekken zullen naar verwachting in december 2018 starten. Het belangrijkste element voor een nieuwe cao is de financiële ruimte voor het maken van salarisafspraken.

Op het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van mei 2018 heeft het Rijk aangegeven dat de bedragen die het vakministerie SZW voor loon- en prijsindexatie (LPO) voor de SW jaarlijks beschikbaar heeft, de huidige regeerperiode in beginsel uitbetaald worden aan gemeenten.

De commissie vindt het verstandig om terughoudend te zijn bij het inzetten van LPO-ruimte voor onderhandelingen cao SW. Het gaat om continuering van de voorziening, er moeten ook andere zaken dan alleen salaris uit betaald worden.

Andere onderwerpen

Daarnaast heeft de commissie ook gesproken over de portefeuilleverdeling onder commissieleden, methodenonderzoek herziening verdeling Sociaal Domein, de financiering van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, Digid en MOBB, Vergoeding waterschapsverkiezingen, het voorstel Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet, Landelijke voorziening en de VNG-agenda.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Doorbraak IKC: vermindering btw-afdracht mogelijk

VNG Nieuws - ma, 12/11/2018 - 14:31
Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Over deze problematiek is een infokaart verschenen waarin staat hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat dit kostenverhogend werkt.

Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting. Dit is helaas niet structureel op te lossen omdat hier Europese regels aan ten grondslag liggen. Wel kan de btw-afdracht verminderd of voorkomen worden. 

Doorbraak

De Infokaart is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Infokaart worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen.

Integrale Kindcentra

Gemeenten willen integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De VNG heeft hierin en een voortrekkersrol.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Gemeenten op innovatiemissie naar groot Smart City-congres

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 16:14
A.s. maandag start het driedaagse Smart City Expo World Congress in Barcelona. Bestuurders, ambtenaren en bedrijven uit een groot aantal gemeenten reizen af om deel te nemen aan deze innovatiemissie. Het VNG Smart Society-team reist mee.

De gemeenten presenteren samen met ruim 200 delegatieleden van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen het Nederlandse aanbod op het gebied van innovatie en technologie op het Holland Paviljoen. Vertengewoordigd zijn de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, 's-Hertogenbosch, Den Haag, Diemen, Dordrecht, Eindhoven, Helmond, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam, Sittard-Geleen, Utrecht, Winterwijk en Zwolle. 

Programma VNG

Het VNG Smart Society-team houdt op de eerste congresdag, maandag 12 november, een eigen programma voor haar leden en het bedrijfsleven over samenwerking in de Smart Society om een volgende stap te kunnen zetten in het bepalen van de strategie en aanpak. Tijdens het programma vertellen vertegenwoordigers van Barcelona aan welke smart thema’s hun stad werkt, welke rol de overheid hierin heeft en hoe deze Smart City en andere steden in Spanje omgaan met (kansen en dilemma’s rondom) innovatie en opschaling, data-vraagstukken, infrastructuur en connectiviteit.

Meer informaite

Wilt u de innovatiemissie in Barcelona volgen of meer weten over wat de VNG doet met Smart Society? Volg dan 12, 13 en 14 november het VNG-twitteraccount, twitter mee met #NLSCE18 en hou ook de VNG-site in de gaten:

Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Geen mogelijkheid om zonnepanelen buiten WOZ-waarde te laten

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 15:39
Gemeenten krijgen veel vragen over de waardering van zonnepanelen (de WOZ-waarde). De indruk bestaat dat gemeenten de keuze hebben om zonnepanelen wel of niet te waarderen. Dat is niet zo.

De rechter heeft bepaald dat zonnepanelen bij het huis horen. Dat verplicht gemeenten vanuit de Wet waardering onroerende zaken om zonnepanelen in de waardering mee te nemen. Gemeenten hebben geen zelfstandige beslisruimte om zonnepanelen buiten de waarde te laten.

WOZ versus Ozb

De WOZ-waarde is iets heel anders dan de onroerende-zaakbelastingen (Ozb). De WOZ is de wettelijke waardevaststelling en gebonden aan strikte regels. De Ozb is een van de belastingen die op de WOZ-waarde is gebaseerd.

Wellicht bieden de regels voor de Ozb mogelijkheden om voor die belasting een regeling voor zonnepanelen te treffen. In hoeverre dat mogelijk is en vooral of het praktisch uitvoerbaar is, zoekt de VNG op zo kort mogelijke termijn uit. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Samenwerken op de meent: essay over decentralisaties

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 15:39
Nu het stof van de decentralisaties is neergedaald, is de vraag op zijn plaats of de verhoudingen waarin die samenwerking plaatsvindt, optimaal is. Hierover gaat het essay 'Samenwerken op de meent. Over autonomie van gemeenten, hun onderlinge solidariteit en de rol van het Rijk’.

In het essay, geschreven door Rienk Janssens, verkent de VNG het krachtenveld waarin gemeenten hun (nieuwe) taken moeten waarmaken. Ze zijn autonoom maar ook van elkaar en het Rijk afhankelijk. Zijn die afhankelijkheden in evenwicht? Wat is nodig om de balans te versterken?

Actuele vragen

In ‘Samenwerking op de meent’ passeren naast historische verdieping diverse vraagstukken de revue: wat doen gemeenten samen en wanneer komt het Rijk in beeld? Kunnen gemeenten elkaar aanspreken? Is meer lokale financiële zeggingskracht nodig? Zijn gemeenten voldragen partners in bestuursakkoorden?

Visieontwikkeling Sociaal domein

Dit essay is onderdeel van een reeks essays waarin een visies voor gemeenten over het Sociaal domein worden verwoord op actuele thema’s en zaken die in de toekomst gaan spelen. De visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn bedoeld om de discussie te voeden over wat nodig is om de decentralisaties duurzaam te laten slagen.

Meer informatie

Bent u als gemeente geïnteresseerd in meer verdieping (presentaties, interactieve sessies of een gesprek), neem dan contact op met de auteur: rienk.janssens@vng.nl

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Afspraken over vergoeding kosten waterschapsverkiezingen

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 15:22
Op  20 maart 2019 worden weer waterschapsverkiezingen gehouden. Het is een wettelijke taak van gemeenten om deze te organiseren. De VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben gesproken over de hoogte van de vergoeding die de waterschappen hiervoor aan de gemeenten verschuldigd zijn.

De VNG heeft voor de verkiezingen van 2019 ingestemd met een vergoeding van € 12 miljoen. Daarbij hielden we rekening met de resultaten van de goede samenwerking tussen de Unie en de VNG in een breed palet van ontwikkelingen, waaronder het klimaat. De bereikte resultaten hebben ook significante positief financiële effecten voor gemeenten.

De VNG en de UvW hebben bovendien afgesproken ten behoeve van de vergoeding van volgende waterschapsverkiezingen een feitenonderzoek te laten doen dat meeloopt met de verkiezingen in 2019. Dit kan leiden tot een hogere vergoeding aan de gemeenten voor de verkiezingen van 2023 en de periode daarna. De Unie en de VNG verbinden zich aan de uitkomsten van dit onderzoek. De insteek is om naar een vergoedingensystematiek te gaan waarbij sprake is van een jaarlijkse vaste bijdrage, die bestaat uit een kwart van de totale vergoeding per waterschapsverkiezing.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Achterstandswijken verder achteruit, is er een oplossing?

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 13:50
RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. Achterstandswijken gaan achteruit, maar het zijn er wel minder. Hoe komt dat? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, ook voor gemeenten? Rapport

In het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid’ wordt uitgebreid beschreven hoe de achterstandswijken in Nederland er voor staan. De leefbaarheid gaat sinds 2012 achteruit, zoals ook in de figuur uit het onderzoeksrapport te zien is. Maar er worden ook positieve voorbeelden in het rapport beschreven.

Belangrijkste analyse

We hebben de belangrijkste zaken uit het rapport voor u op een rij gezet: de analyse van de oorzaken, de belemeringen waar corporaties tegen aanlopen, oplossingsrichtingen, en aanbevelingen voor gemeenten en van gemeenten. 

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

INTERREG en het Nederlandse Klimaatakkoord

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 11:54
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs een brochure met inspirerende voorbeelden van hoe INTERREG, een Europees subsidieprogramma, in Nederland wordt ingezet. 13 december vindt in het kader van de Europese subsidies en het Klimaatakkoord een informatiebijeenkomst plaats.

Het Nederlandse Klimaatakkoord, gericht op een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990, is afgeleid van het Klimaatakkoord van Parijs.

Tien Nederlandse voorbeelden ter inspiratie

INTERREG is een van de Europese subsidieprogramma’s. Dit programma biedt kansen om invulling te geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord. De RVO heeft in een brochure tien Nederlandse projecten uitgelicht, gefinancierd uit INTERREG, die bijdragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Projecten die onder meer aan bod komen zijn Food Heroes, PowerVIBES, VIOLET en FIBERSORT. Deze gaan respectievelijk over het tegengaan van voedselverspilling vanaf het begin van de voedselketen, duurzame energie op festivals, de verduurzaming van monumentale panden, en recycling van textiel. De RVO hoopt met de brochure anderen te inspireren voor het opzetten van Europese projecten.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst in de Jaarbeurs Utrecht, georganiseerd door RVO, wordt besproken welke bijdrage Europese fondsen (INTERREG, LIFE, Horizon 2020 en CEF TEN-T) kunnen leveren aan het bereiken van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Voor aanmelding kunt u de VNG Agenda of de RVO website in de gaten houden.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Start Democratie in Actie op de Dag van de Lokale Democratie

VNG Nieuws - vr, 09/11/2018 - 10:27
In het hele land zijn gemeenten bezig met het versterken van de lokale democratie. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie, vrijdag 16 november in Amersfoort wordt een 'Democratie in Actie landkaart' gepresenteerd die dit in beeld brengt.

Hiermee gaat tevens het programma Democratie in Actie officieel van start. In dit programma werken de VNG, het ministerie van BZK en de beroepsverenigingen in het lokaal bestuur samen met vele andere partners aan de versterking van de lokale democratie en het lokale bestuur.

Dag van de Lokale Democratie

Op de Dag van de Lokale Democratie, vrijdag 16 november in Amersfoort, komen ruim 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Bent u er ook bij? U kunt zich nog aanmelden!

                 >> Dag van de Lokale Democratie <<
                      Programma, sprekers, inschrijven etc.

Landkaart 

De Democratie in Actie landkaart maakt alle bij het programma bekende initiatieven op het gebied van versterking en vernieuwing van lokale democratie zichtbaar. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie kunnen gemeenten die nog niet op de kaart staan hun initiatieven toevoegen.

Projecten

Diverse deelprojecten van Democratie in Actie gaan tijdens de Dag van de Lokale Democratie van start, bijvoorbeeld:

  • Quick Scan Lokale Democratie: samen met een aantal pilotgemeenten ontwikkelt Democratie in Actie dit hulpmiddel waarmee gemeenten in kaart kunnen brengen hoe het staat het met hun lokale democratie en hoe het nog beter kan.
  • Organisatieontwikkeling en overheidsparticipatie: hoe leer je als gemeentelijke organisatie om gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap?
  • Raad in Beraad: gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal workshops Raad in Beraad aangeboden.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik Bestuursvergadering 1 november 2018

VNG Nieuws - do, 08/11/2018 - 15:40
Het VNG-bestuur vergaderde donderdag 1 november. Er werd onder andere gesproken over onderwijshuisvesting, de Buitengewone ALV en Fonds Tekortgemeenten. Onderwijshuisvesting

Het bestuur heeft ingestemd met de voorstellen van de VNG, PO-Raad en VO-Raad voor wijziging van wetgeving op schoolgebouwen. Het VNG-bestuur richt een expertiseteam in voor onderwijshuisvesting en de financiering daarvan uit het gemeentefonds.

Daarbij geeft het bestuur nog mee dat bij verdere uitwerking rekening gehouden moet worden met de diversiteit van schoolgebouwen en toekomstige ontwikkelingen.

Raadsledenvergoeding

De vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners wordt verhoogd naar het niveau van gemeenten met 24.000 – 40.000 inwoners. Met terugwerkende kracht wordt in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsledenvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018.

De financiering was het belangrijkste punt. Er is overeenstemming bereikt over de structurele dekking ten laste van het gemeentefonds in het licht van de door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV)

Op 30 november 2018 vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats (B)ALV.  Het bestuur heeft daarvoor de agenda vastgesteld. Onder meer komt aan de orde: het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), het Interbestuurlijk Programma (Ipb) en de diverse moties die zijn ingediend tijdens Algemene Ledenvergadering van juni 2018. In het bijzonder heeft het bestuur stilgestaan bij de moties met betrekking tot de financiën sociaal domein.

Rapportage Fonds Tekortgemeenten

Marco Florijn licht namens de commissie de uitkomsten toe van de verdeling van de middelen in het Fonds Tekortgemeenten. Ook over dit onderwerp zal het bestuur op 30 november de (B)ALV informeren.

Diverse onderwerpen

Het bestuur vindt het goed dat er een Preventieakkoord komt, daarom zal de VNG het akkoord binnenkort tekenen. Voor de gemeenten zijn er geen financiële gevolgen.

Het bestuur stemde ook in met de Bestuurlijke Afspraken Programma Religieus Erfgoed, het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer en het Bestuursakkoord Klimaatadaptie.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Atriumbijeenkomst: Global Goals geven gemeente een boost

VNG Nieuws - do, 08/11/2018 - 15:28
Gemeenten kunnen als geen ander bijdragen aan een betere wereld. Omgekeerd kunnen gemeenten ook inspiratie halen uit de wereld. Het kan gemeenten een flinke oppepper geven als ze gaan werken vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties.

Dat is de les van de Atriumbijeenkomst over de Global Goals en de meerjarenagenda van gemeenten. De bijeenkomst was ook bedoeld om te verkennen hoe de Global Goals passen in de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Mondiale opgaven gaan hand in hand met de vraagstukken waar gemeenten voor staan: ongelijkheid en armoede bestrijden, integratie bevorderen en een leefbare omgeving.

Andere kijk

Burgemeester Wobine Buijs van Oss en directeur Frank Landman van de gemeente Rheden vertelden voor de microfoon van plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense van de VNG, hoe zij in hun gemeenten werken vanuit de Global Goals. Dit leidt tot meer integraal werken en een andere, verfrissende kijk op opgaven. Het leidt ook tot een ander proces: meer werken in coalities met bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. En binnen de gemeentelijke organisatie werkt het verbindend.

De 17 global goals zijn in 2015 ondertekend door de leiders van 193 landen. Lokale overheden spelen een sleutelrol in het waarmaken van de Global Goals.

Meer informatie

Lees hier het uitgebreide verslag van de Atriumbijeenkomst op dinsdag 6 november.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Tarieven reisdocumenten 2019

VNG Nieuws - do, 08/11/2018 - 15:09
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2019 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. Deze moeten nog worden vastgesteld door de Rijksministerraad, maar de verwachting is dat deze niet meer wijzigen.

De nieuwe maximumtarieven zijn hoger dan de maximumtarieven die in juli 2018 zijn bekendgemaakt op basis van het consultatievoorstel.

Aanpassing legesverordening

De meeste gemeenten hebben hun legestarieven afgestemd op de maximumtarieven. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Zie het advies voor aanpassing legesverordening.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Enkhuizen

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - do, 08/11/2018 - 14:00
De heer E.A. van Zuijlen (Eduard) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Enkhuizen. De benoeming gaat in op 29 november 2018.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Noordoostpolder

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - do, 08/11/2018 - 14:00
De heer H.K. Bouman (Harald) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De benoeming gaat in op 10 december 2018.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws