U bent hier

Gemeenten Nieuws

Startdag voor gemeenten over IBP: komt u ook op 5 april?

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 17:08
Gemeenten zijn al geïnformeerd over het IBP en de startafspraken tussen kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen. Nu kunnen alle gemeenten natuurlijk bijdragen aan de invulling van de ambities. Daarom nodigen wij u van harte uit op de Startdag Interbestuurlijk Programma voor gemeenten!

Het Interbestuurlijk Programma geeft een aanzet voor de nadere uitwerking van de maatschappelijke opgaven. In onze ledenbrief leest u hoe gemeenten kunnen bijdragen aan invulling van de ambities. Daarnaast leest u hoe we nieuwe bestuurders erbij betrekken na de verkiezingen.

Lokale expertise ophalen

Deze betrokkenheid begint met de startdag Interbestuurlijk Programma voor gemeenten om uw lokale expertise op te halen en te bespreken. We nodigen alle gemeenten uit om ervaren beleidsadviseurs met een gedegen kennis van de opgaven af te vaardigen. Ambtenaren die het bredere belang van gemeenten op het thema overzien en ook over de eigen gemeentegrenzen heen kijken. Het uitgangspunt is daarbij dat we iedere gemeente de gelegenheid bieden om deel te nemen.

 • Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we nu eerst ambtenaren uit om mee te werken aan de uitwerking van de opgaven.
 • Daarna worden uiteraard de colleges en raden geraadpleegd voordat we de afspraken kunnen vastleggen.
 • Na de verkiezingsperiode bezoeken we de ALV's van de provinciale afdelingen en betrekken we ook gemeentesecretarissen actief bij het proces.

De VNG ziet heel graag ook úw gemeente vertegenwoordigd op 5 april.

Ledenbrief

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Village Deals: de tussenstand

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 16:53
In het najaar van 2017 sloten in 11 kleinere gemeenten b&w en de gemeenteraad een z.g. Village Deal om te komen tot vormen van ondersteuning die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Hoe staat het met deze Village Deals?

Voorbeelden van doelen waarop de gemeenten zich richten:

 • Het beter combineren van beschut werken en dagbesteding, in plaats van verschillende arrangementen met concurrerende financiering en partijen.
 • Het bieden van doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren, ook richting volwassenheid.
 • Anders omgaan met schulden door een alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met ondersteuning.
Meer informatie

Op onze de themapagina's over de Village Deals leest u per gemeente de tussenstand:

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Werf jonge werknemer voor stedelijk waterbeheer in gemeente

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 16:46
Voldoende en kwalitatief personeel vinden op het gebied van water is een lastige opgave voor veel gemeenten. Via het Traineeship Stedelijk Water kunt u nieuwe, jonge collega's in uw organisatie verwelkomen. Het traineeship omvat werving, scholing en persoonlijke ontwikkeling.  Traineeship Stedelijk Water

Het Traineeship Stedelijk Water biedt gemeenten werknemers die enthousiast zijn voor een carrière in het stedelijk waterbeheer. De trainees doorlopen een programma met de Basisopleiding riolering voor de vakkennis en traningen persoonlijk leiderschap voor de persoonlijke ontwikkeling. Het traineeship bestaat uit vier dagen werken en een dag opleiding en duurt twee jaar. Nationaal Watertraineeship, Wateropleidingen en Stichting RIONED borgen de kwaliteit. De trainees komen in loondienst van uw gemeente of worden gedetacheerd vanuit Nationaal Watertraineeship.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nationaal Watertraineeship, telefoon: 070-3319949 of e-mail: info@nationaalwatertraineeship.nl

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Verkiezingsblog Jantine Kriens: Niet elke stem telt mee

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 15:56
'Het is 2018 maar als je na sluitingstijd het stemlokaal betreedt, zou je zweren dat je 50 jaar terug stapt in de tijd.' Jantine Kriens pleit er in haar derde verkiezingsblog voor om snel electronisch tellen mogelijk te maken.

'Het kan veilig en het moet secuurder. Zodat élke stem telt.'

Derde in een reeks blogs van VNG-algemeen directeur Jantine Kriens in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Utrechts gezondheidsprofiel 2018

VNG Praktijkvoorbeelden Zorg - vr, 16/03/2018 - 15:42

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gemeente Utrecht samen met vele partners voortdurend de gezondheid van Utrechters in beel...

Categorieën: Gemeenten Nieuws, Zorg Nieuws

De Correspondent publiceert 'explainers' raadsverkiezingen

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 15:31
De Correspondent publiceerde in aanloop naar de raadsverkiezingen een reeks van drie artikelen ('explainers') van Marc Chavannes. Op toegankelijke wijze geeft hij daarin uitleg over de gang van zaken in het lokaal bestuur.

De stukken zijn bedoeld voor (kandidaat-)raadsleden, (aspirant-)wethouders, medewerkers en alle burgers die meer willen weten over wie wat bepaalt binnen de gemeente.

Gemeentefinanciën

Het eerste stuk gaat over gemeentefinanciën. Het Rijk is de grote leverancier van het gemeentelijk budget via het Gemeentefonds. Steeds meer taken zijn overgegaan van Rijk naar gemeente, maar de 'Haagse hand' laat niet snel los. Hoe groot is de gemeentelijke marge voor eigen keuzen?

Raadsleden

In het tweede stuk gaat Chavannes in op de rol van raadsleden. Wat is hun speelveld binnen de gemeentelijke verhoudingen? Als de gemeente gebonden is aan veel nationale regels en intergemeentelijke samenwerkingsafspraken, welke speelruimte hebben raadsleden dan om hun stempel te zetten? Waar liggen hun kansen?

Kiezers

Het derde artikel wil kiezers helpen bij het bepalen van hun keuze op 21 maart. Chavannes geeft geen stemadvies, maar biedt wel een handreiking: waar kunt u op letten, hoe bepaalt u de belangrijkste overwegingen, hoe kunt u de nieuwe raad blijven volgen en trachten uw stem te laten horen?

Meer informatie

Hieronder de links naar de drie artikelen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Aanmelding Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie open

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 14:30
Vanuit het Deltaplan wordt een Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptie ingesteld binnen het thema 'Risicodialoog voeren en strategie opstellen'. De focus ligt op het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen. Ook gemeenten kunnen aanvragen indienen.

Het Deltaplan is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Op dit moment kunnen vragen ingediend worden die vallen onder de zogenaamde '4e tranche Impactprojecten', een inderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 

Kwetsbaarheid klimaatextremen

De inhoudelijke voorkeur gaat uit naar projecten die ingaan op het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie. Daarbij gaat het om het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen en met alle relevante gebiedspartners bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is.

Impactprojecten

Een impactproject is een toonaangevend project op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Het project draait in principe zelfstandig, met eigen financiële dekking. Doel van het project is om een knelpunt in de waterrobuuste en klimaatbestendige ontwikkeling van een gebied of rond een bepaald thema op te lossen. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wordt ondersteuning geboden om deze projecten een versnelling te geven.

Impactprojecten dragen bij aan het ontwikkelen van de werkbare praktijk en bruikbaar instrumentarium en hebben een duidelijke voorbeeldfunctie.

Ondersteuning

U kunt een aanvraag indienen om vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ondersteuning te krijgen in de vorm van advies-, procesbegeleiding-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW). De Impactprojecten wordt gevraagd om de resultaten en lessen uit het project te formuleren, zodat die breder verspreid kunnen worden.

Meer informatie

Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan tot 1 juni 2018 via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Brief over alternatief Anw-compensatie, met overeenkomst

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 14:30
Onlangs berichtten we u al dat de VNG samen met andere overheids- en onderwijswerkgeversverenigingen een verkenning heeft gedaan naar een alternatief product voor de Anw-compensatie, de pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers, die vervalt per 1 mei.

Het verzekeringsproduct van elipsLife bleek te voldoen aan onze voorwaarden. Er is nu ook een voorbeeldovereenkomst beschikbaar, die als bijlage is meegegaan met een vandaag verzonden ledenbrief over het collectief alternatief voor de Anw-compensatie.

Verplichtingen

Gemeenten kunnen zelf kiezen of ze het product aanbieden aan hun medewerkers. De voorbeeldverzekering kunt u gebruiken in uw contact met elipsLife. Gemeenten verplichten zich door het sluiten van deze verzekering om het product actief onder de aandacht van hun werknemers te brengen. Verder moet u uw werknemers bij uitdiensttreding attenderen op het aflopen van de verzekering.

Vrije keuze

Werknemers hebben zelf de keuze of zij zich aanmelden onder deze verzekering bij elipsLife. Het voordeel is dat er geen medische waarborgen worden gevraagd en werknemers een korting krijgen op de marktpremie vanwege het collectieve aanbod aan alle gemeenten.

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief die vandaag naar gemeenten is verzonden met als bijlage de voorbeeldovereenkomst.

Zie ook 
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Schouders Eronder casusbesprekingen voor schuldhulpverleners

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 14:08
Schouders Eronder is een gezamenlijk programma van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG, met als doel de schuldhulpverlening te verbeteren. In april organiseert Schouders Eronder een aantal casusbesprekingen voor schuldhulpverleners.

In een groep van maximaal 25 deelnemers bespreken we een casus. Afhankelijk van de casus halen we er een professional bij om nog dieper op de situatie in te gaan.

schouders-eronder.jpg Vijf casusbesprekingen: Complexe beslagcombinaties

Op 3 april en 9 april gaat mr. André Moerman dieper in op complexe beslagcombinaties. Hoe ga je om met ingewikkelde beslag- en verrekencombinaties? En wat te doen bij bankbeslag? Kortom: hoe zorg je er voor dat de beslagvrije voet klopt en dat jouw klant weer voldoende overhoudt om van te leven? André Moerman is eigenaar van www.schuldinfo.nl, manager materiële dienstverlening bij Bindkracht10 en voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland).

Juridische vraagstukken: echtscheiding, erfrecht en fraudevorderingen

Op 19 april wordt de casusbespreking begeleid door Don Ceder en gaan we dieper in op juridische vraagstukken. Hoe zit het precies met erfrecht en schulden? Waar moet je allemaal aan denken als je cliënt in een echtscheiding zit? En wat doe je als het om een fraudevordering gaat? Don Ceder is advocaat in Amsterdam en heeft zich op innovatieve wijze ingezet voor consumentenbescherming en schuldhulpverlening.

Casus insturen

Heeft u een interessante of ingewikkelde casus waar u dieper op in wilt gaan? Dan kunt u Schouders Eronder emailen met een korte beschrijving of samenvatting. De organisatie zorgt voor anonimisering.

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 13:50
Dankzij de inspanningen van gemeenten heeft de recycling van de kunststof verpakkingen de afgelopen periode een grote vlucht genomen. Wel zijn er nog stappen nodig om de verpakkingsketen te sluiten. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

In onze ledenbrief leest u er meer over.

Tussenevaluatie

De tussenvaluatie van de raamovereenkomst laat zien dat de afspraken uit de raamovereenkomst hebben geleid tot betere resultaten. Wel zorgt de huidige systematiek voor knelpunten en risico’s in de uitvoeringspraktijk van de kunststofketen. Zo is er:

 • een gebrek aan sorteercapaciteit 
 • zijn nog veel plastic verpakkingen niet recyclebaar
 • blijft de vraag naar gerecycled kunststof beperkt

Gemeenten ervaren in de praktijk bovendien financiële en administratieve risico’s zonder dat ze mogelijkheden hebben om deze te beheersen.

Ledenbrief

In de ledenbrief gaan we in op de uitkomsten van de tussenevaluatie, de afspraken die de VNG heeft gemaakt met het Afvalfonds Verpakkingen en het ministerie (de raamovereenkomstpartijen), en de vervolgstappen die we gaan nemen. Ook gaan we in onze brief in op de moties die afgelopen jaar zijn aangenomen op de ALV en BALV.

Statiegeld

Naast de tussenevaluatie speelt de discussie over statiegeld. De VNG is positief over een uitbreiding van statiegeld. De staatssecretaris heeft aangegeven het verpakkend bedrijfsleven nog twee jaar de tijd te geven om een oplossing te vinden voor het verminderen van flesjes en blikjes in het zwerfafval. Intussen zet ze wetgeving in gang voor het heffen van statiegeld op plastic flesjes.

Wij benadrukken dat de onderzochte positieve effecten van vermindering van zwerfafval en kostenbesparing voor het opruimen, zijn gebaseerd op uitbreiding van statiegeld naar zowel flesjes als blikjes. Er moet daarom ook een effectieve aanpak komen voor blikjes in het zwerfafval.

De VNG is benieuwd naar de extra inspanningen en ideeën van het bedrijfsleven om zwerfafval aan te pakken.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Amersfoorts model verwerkingsregister persoonsgegevens

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 13:47
Eén van de vereisten van de AVG is dat organisaties een verwerkingsregister bijhouden. Dit betreft die processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De gemeente Amersfoort werkte hard  aan de opzet van een verwerkingsregister vanuit een procesinvalshoek. 

Dit resulteerde in een model waarvan andere gemeenten gebruik kunnen maken. 

Het opzetten en bijhouden van een verwerkingsregister is voor gemeenten een omvangrijke en complexe klus. We zien dat diverse softwareleveranciers dergelijke registers aanbieden. Het vullen daarvan is dan echter nog steeds een gemeentelijke taak en uitdaging. 

Inhoud register

Het verwerkingsregister treedt in de plaats van de onder de Wet bescherming persoonsgegevens bestaande aanmeldingsplicht voor dergelijke processen. Het register brengt niet alleen de processen in kaart: per proces wordt ook vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke grondslag daarvoor geldt. Ook is inzichtelijk welke applicaties worden ingezet en de afspraken met  leveranciers over de verwerkingen (een verwerkersovereenkomst).

Register Amersfoort

Een groot aantal van de door Amersfoort geïnventariseerde processen komt bij alle gemeenten voor. De gemeente Amersfoort benaderde de VNG om kennis hierover te delen, Amersfoort vervult hierin een voortrekkersrol. VNG Realisatie filterde in samenwerking met de gemeente de specifiek ‘Amersfoortse’ processen uit het register. Het eindproduct is voor alle gemeenten toegankelijk (zie onderaan dit bericht).

Samen realiseren

Inmiddels zien we dat diverse gemeenten het Amersfoortse model gebruiken. De gevolgde procesaanpak is in het ‘fieldlab common ground’ als uitgangspunt gebruikt. Een mooi voorbeeld van ‘Samen Organiseren’ of beter ‘Samen Realiseren’.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pact voor de Ouderenzorg en de gemeenten

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 12:36
Vorige week sloot een groot aantal partijen het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder de VNG. Het Pact sluit goed aan op waar gemeenten zich voor inspannen: passende ondersteuning/zorg en woon/-leefomgeving voor ouderen, en het verminderen van eenzaamheid.

Uitgangspunt van het Pact: gezamenlijk optrekken, en het verbeteren, robuuster en duurzamer maken van de uitvoeringspraktijk.

Uitwerking

De uitwerking van het Pact zal zoveel als mogelijk aansluiten bij bestaand overleg over wonen & zorg en de lopende programma’s voor het voorkomen eenzaamheid. Gemeenten hebben een inbreng en komen vooral zelf aan het woord. Het Rijk brengt bijvoorbeeld rond het thema eenzaamheid met de VNG en de andere ondertekenaars de innovatiekracht en kennis bij elkaar zodat men er lokaal mee aan de slag kan. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Manifest stedelijk voedselbeleid

VNG Praktijkvoorbeelden Zorg - vr, 16/03/2018 - 11:44

Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspi...

Categorieën: Gemeenten Nieuws, Zorg Nieuws

Update: Gemeentelijke expertise gevraagd voor Sint Maarten

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 11:25
De afgelopen maanden heeft VNG International het wederopbouwproject na orkaan Irma op de bovenwindse eilanden vormgegeven en uitgewerkt. Na gesprekken met de overheid op Sint Maarten blijkt de benodigde expertise voor het project te zijn verschoven. Daarom bij deze een nieuwe oproep. 

VNG International bedankt iedereen die op basis van een eerdere oproep op 23 januari interesse heeft getoont in de functies. De benodigde expertise blijkt op bepaalde terreinen urgenter en we proberen de vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom verspreiden we nu een hernieuwde oproep voor gemeentelijke expertise voor Sint Maarten en Saba, met gedetailleerde informatie over de inhoud van de functies.

Draagt uw gemeente bij?

Hieronder vindt u de verschillende functies. Onder 'Meer informatie' vindt u per functie een uitgebreide taakomschrijving en informatie over de selectie en kosten. Voor de vacature op Saba is een apart document waarin de functieomschrijving staat beschreven. 

 • sm.jpg Adviseur bouwprojecten (3 maanden, Saba)
 • Ervaren adviseur crisisbeheersing (St Maarten)
 • Ervaren adviseur communicatie rondom crisisbeheersing (St Maarten)
 • Ervaren adviseur op het gebied van sociale woningbouw / relatie met woningcorporatie (St Maarten)
 • Ervaren adviseur orkaanbestendigde bouwnormen (St Maarten)
 • Ervaren adviseur op het gebied van milieunormen (St Maarten)

Voor een goede afstemming van vraag en aanbod vragen wij u de uitgebreide functieomschrijvingen te lezen. 

Werkzaamheden

Het project loopt vanaf het voorjaar van 2018 tot zomer 2020, maar niet alle expertise is tegelijkertijd nodig. De functies kunnen door één of meerdere personen worden ingevuld (met uitzondering van de vacature op Saba). De werkzaamheden worden deels vanuit Nederland en deels op Sint Maarten uitgevoerd. Als de werkzaamheden plaatsvinden op Sint Maarten is dat voor een uitzending die maximaal een paar weken duurt. De inzet / duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de benodigdheden op Sint Maarten (qua expertise en qua timing) en de beschikbaarheid van de geselecteerde ambtenaren.

Meer informatie

Wilt u meegenomen worden in de selectie, stuur dan een email naar eline.vermeer@vng.nl. Graag met vermelding van het expertiseveld waar u op reageert. 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Factsheet gemeenteraadsverkiezingen voor Raad van Europa

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 10:03
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Een delegatie van het Congres van de Raad van Europa zal hierbij aanwezig zijn om toe te zien op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen.

De VNG heeft alvast een fact sheet gemaakt om de delegatie een overzicht te bieden van de verkiezingsfeitjes. Hierin staan de veranderingen op lokaal niveau sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de recente discussies over de verkiezingen in de media.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Hoe Alphen aan den Rijn de toegang tot (jeugd)zorg verbetert

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 09:54
In de gemeente Alphen aan den Rijn is toegang tot de zorg georganiseerd via één consortium van aanbieders. Wmo en Jeugd hebben ieder een ‘eigen’ partij, die als aanspreekpunt functioneert voor inwoners met een hulpvraag. Lees het praktijkverhaal op de website Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo.

De partijen werken wijkgericht en hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om het volledige zorg- en ondersteuningspakket te bieden. Daarbij werken zij zonder beschikkingen en met een integraal budget. Inwoners hebben een aanspreekpunt, ze hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal doen.

Kenmerken van het goede voorbeeld
 • Een aanspreekpunt voor inwoners waarin zorgaanbieders samenwerken.
 • Wijkteams snel en op een laagdrempelige manier in contact met inwoners.
 • Samenwerkende aanbieders krijgen gezamenlijk de verantwoordelijkheid over één integraal budget.
 • Samenwerking tussen zorgaanbieders en andere partners in het sociaal domein.
 • Sturing op maatschappelijke effecten in plaats van producten en budget.

Lees alles over het voorbeeld van Alpen aan den Rijn op de website Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo. De VNG verzamelde voorbeelden van gemeenten die de toegang tot de jeugdhulp en de Wmo zonder onnodige regeldruk (onbureaucratisch) hebben georganiseerd.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

POH Huisarts-Jeugd: Sneller jeugdhulp, minder doorverwijzing

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 09:31
Door goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts krijgen kinderen tijdig de juiste jeugdhulp, worden niet onnodig doorverwezen of krijgen snel specialistische hulp als dat nodig is. Hierin hebben Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen een spilfunctie, blijkt uit onderzoek.

De Praktijkondersteuner Jeugd (POH-jeugd) is de positieve schakel door zijn ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in wijk(teams). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen samen met Accare en Molendrift.

Aanbevelingen 
 • Huisartsen en POH-jeugd zijn positief over hun onderlinge samenwerking. Het rapport adviseert uitbreiding van de POH-Jeugdopleiding en duidelijke richtlijnen om de functie verder te ontwikkelen.
 • Naast de huisarts spelen de wijkteams een cruciale rol bij de toegang tot jeugdhulp. De NVO pleit voor goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts zodat kinderen de juiste hulp tijdig krijgen, niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd kan hierin van toegevoegde waarde zijn.
 • Samen met andere beroepsverenigingen wil de NVO het onderzoek onder de aandacht brengen van gemeenten en huisartsen. De vereniging pleit ervoor dat meer gemeenten ertoe overgaan een POH-functie in het leven te roepen.
Evaluatie Jeugdwet

Ook in de Evaluatie Jeugdwet komt de waardering voor de praktijkondersteuner bij de huisarts terug. In bepaalde regio’s leidt de inzet van de POH-jeugd al tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp en besparingen op het budget voor jeugdhulp.

Meer informatie

NB: Er komt een nieuwe leidraad voor de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen. Hierin staat wat huisartsen van gemeenten mogen en kunnen verwachten, maar ook wat gemeenten van huisartsen mogen verwachten.

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Interview Jeugdhulp Friesland over regionale kennisdeling

VNG Nieuws - vr, 16/03/2018 - 09:30
Jeugdhulp Friesland zet zich in om kennis te delen met andere organisaties. De specialist in orthopedagogische- en orthopsychiatrische zorg begon in 2012 de Jeugdhulp Academie Friesland. Lees het interview hierover met bestuurder Jeroen van Oijen en beleidsmedewerker Annemarieke IJdema.

11.04-12_5_1.jpg

Meer en sneller van elkaar leren is het doel. De trainingen gaan over allerlei onderwerpen. Ook worden er refereerbijeenkomsten georganiseerd waar partijen in het Noorden elkaar ontmoeten, inspireren en hun kennis delen. 'Je wilt dat mensen na een training of refereerbijeenkomst naar huis gaan met iets dat ze morgen concreet kunnen doen en waar zij over gaan nadenken.'

Lees hieronder het interview Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Kamerbrief Ollongren over berekenen uitslag verkiezingen

VNG Nieuws - do, 15/03/2018 - 18:11
Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de wijze waarop bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum de uitslag wordt berekend.

Aanleiding voor de brief is de berichtgeving van RTL over de programmatuur (OSV1)* die door de Kiesraad aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld om de (totaal)uitslag te berekenen.

*OSV staat voor: Ondersteunende Software Verkiezingen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

'Maatwerkvoorzieningen onder Wmo of Wlz': overzicht 2018

VNG Nieuws - do, 15/03/2018 - 17:42
Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen ook in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo (rolstoel, regiotaxi e.d.) Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?

Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2018 is nu beschikbaar. 

Meer informatie 
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws