U bent hier

Gemeenten Nieuws

Civiel-militaire samenwerking: zijn gemeenten er klaar voor?

VNG Nieuws - vr, 24/05/2019 - 15:21
De operationele samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en gemeenten of veiligheidsregio’s op het gebied van bijstand bij crises of kleinere incidenten is niet meer weg te denken. Maar openbaar bestuur en militairen hebben nog veel vragen aan elkaar. 

Dat bleek uit een workshop op 21-23 mei van het Eerste (Duits-Nederlandse) Legerkorps in Münster, waar over Civiel-Militaire samenwerking (CIMIC) waar VNG International en Veiligheidsregio Utrecht aan mee deden. Hier wisselden deelnemers van gedachten met internationale partners afkomstig uit diverse NAVO-lidstaten.

Uit de workshop bleek dat openbaar bestuur en militairen nog veel vragen aan elkaar hebben en op veel momenten verschillende talen spreken. 

Zo kan een NAVO-lidstaat in de problemen raken, waarbij ook gemeenten verplicht ondersteuning moeten leveren aan het mobiliseren van de NAVO-krijgsmacht. Bovendien is de kans aanwezig dat onze eigen krijgsmacht in Nederland gemeenten niet dat kan bieden wat er wordt verwacht of wat we zijn gewend. Dit komt dan door mogelijke indirecte gevolgen van een grote internationale crisis, bijvoorbeeld door cyberaanvallen. Zo constateerde de Rekenkamer laatst dat Nederlandse vitale waterwerken niet waterdicht zijn op het gebied van cybersecurity.

Er is nog veel werk te doen om aan de burgers uit te kunnen leggen dat ook zij te maken kunnen krijgen met lagere niveaus van dienstverlening en mobiliteit in het geval van een grote crisis in een NAVO-lidstaat. Op zo’n moment is de overheid en NAVO-lidstaat afhankelijk van diensten van private partijen voor bijvoorbeeld transport of ICT.

Meer informatie:
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ook SER pleit voor maatwerk ondersteuning statushouders

VNG Nieuws - vr, 24/05/2019 - 14:55
Het vrijdag verschenen rapport van de SER, ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’, ondersteunt het VNG standpunt dat gemeenten financiële en beleidsmatige armslag nodig hebben om vluchtelingen naar werk te begeleiden.

In de verkenning, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benadrukt de SER wederom het belang van een effectievere ondersteuning om statushouders naar werk te begeleiden.

Maatwerk

Dit vereist maatwerk in beleid en uitvoering. De SER raadt bijvoorbeeld aan dat er een betere ondersteuningsstructuur moet komen waarin nieuwkomers begeleid worden door middel van lokaal maatwerk.

Gesprekken afgebroken

Voor veel problemen die de SER signaleert kan het nieuwe inburgeringstelsel een oplossing bieden. De VNG heeft het gesprek over dit nieuwe inburgeringstelsel met de minister afgelopen woensdag moeten afbreken omdat de minister geen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoerings-, invoerings- en programmakosten wilt.

Financiele onderbouwing

Zonder een goede financiële onderbouwing kunnen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de inburgering niet op zich nemen. Wij willen koste wat het kost voorkomen dat dit nieuwe stelsel mislukt.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Wierden

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 24/05/2019 - 14:00
Mevrouw D.J. Tigchelaar-van Oene (Doret) is benoemd tot burgemeester van Wierden. De benoeming gaat in op 17 juni 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Nederweert

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 24/05/2019 - 14:00
Mevrouw B. Op de Laak (Birgit) is benoemd tot burgemeester van Nederweert. De benoeming gaat in op 19 augustus 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in Eersel

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 24/05/2019 - 14:00
De heer drs. W.A.C.M. Wouters (Wim) is benoemd tot burgemeester van Eersel. De benoeming gaat in op 18 juni 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe burgemeester in St. Michielsgestel

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 24/05/2019 - 14:00
De heer H. Looijen (Han) is benoemd tot burgemeester van St. Michielsgestel. De benoeming gaat in op 5 juli 2019.    
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ondersteuning op de werkplek: maatwerk, geen bureaucratie

VNG Nieuws - do, 23/05/2019 - 14:55
Meer mensen met een beperking moeten de kans krijgen om te werken, maar maatregelen om hen daarbij te ondersteunen moeten niet leiden tot bureauratisering en hoge kosten die niet worden gecompenseerd. De VNG pleit daarom voor maatwerk in de ondersteuning op de werkplek. Breed offensief

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Kamer de stand van zaken weergegeven over maatregelen Breed offensief. Die maatregelen beogen meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. De brief is een vervolg op een eerdere brief over dit onderwerp aan de Kamer, van 20 november 2018.

Ondersteuning op de werkplek

Een van de maatregelen is om ondersteuning te bieden op de werkplek. Voor gemeenten is daarbij maatwerk het uitgangspunt. Vooralsnog lijkt het voorstel op dit punt te resulteren in een mate van gedetailleerdheid die maatwerk juist belemmert. Gemeenten verwachten daarnaast ook dat de wijze waarop in de brief het voorstel over ondersteuning op de werkplek wordt geregeld leidt tot forse verhoging van kosten. Deze zorg werd in een eerder breed bestuurlijk overleg met de staatssecretaris op 18 april 2019 ook breed gedeeld door gemeenten, sociale partners en aanwezige cliëntenorganisaties.

Complexiteit

Gemeenten onderschrijven de doelstelling om meer mensen met een beperking naar werk toe te leiden en willen graag een bijdrage leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Vanuit een heldere en efficiënte dienstverlening. Dat is ook waar werkgevers en uitkeringsgerechtigden om vragen. Gemeenten onderschrijven ook de doelstelling dat werken moet lonen en dat meer werken meer moet lonen. Het voorstel daartoe, zoals dat uit de brief blijkt, leidt echter, gelet op het tijdelijke karakter ervan, tot de nodige complexiteit.

De tijdelijkheid van de maatregel zorgt ervoor dat kwetsbare mensen die na die tijdelijke periode niet meer uren kunnen werken een inkomensterugval zullen krijgen. Hierdoor neemt de kans op het ontstaan van schulden toe.  Een meer structurele oplossing van het gesignaleerde knelpunt heeft op dit punt de voorkeur boven hetgeen nu wordt gepresenteerd.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wijziging kieswet: Laat gemeenten zelf kiezen

VNG Nieuws - do, 23/05/2019 - 14:26
Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen of zij de stembiljetten op een centrale locatie in de gemeente willen tellen. Dat schrijft VNG in reactie op het concept wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Het voorstel wil centraal tellen van de stemmen verplicht stellen. Hierbij worden de stembiljetten na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur alleen voorlopig geteld op lijstniveau. De dag erna vindt de telling van de op de kandidaten uitgebrachte stemmen plaats, op een centrale locatie tijdens een openbare zitting.

In het huidige systeem vinden beide tellingen op de verkiezingsdag op de stembureaus plaats. Zeker met dubbele verkiezingen, bijvoorbeeld voor provinciale staten en waterschappen, is dat veel werk. Tellen tot ver na middernacht is daarbij geen uitzondering. De kans op fouten is aanwezig.

Duur en omslachtig

Gemeenten hebben sinds 20132 met centraal tellen geëxperimenteerd. De waardering hiervan is wisselend. Voorstanders wijzen onder meer op de ontlasting van de stembureauleden op de verkiezingsdag en de mogelijkheid om te tellen op één centrale tellocatie met goede faciliteiten en een goede regie op het telproces.

Maar veel gemeenten vinden het centraal tellen te duur en te omslachtig: het is een grote logistieke operatie die niet heel veel efficiencywinst brengt. Zo heeft niet iedere gemeente een geschikte ruimte waar de telling kan worden gedaan. De extra kosten die gemeenten moeten maken worden nu grotendeels niet vergoed door het Rijk.

VNG pleit er daarom voor om het centraal tellen facultatief te maken, zodat elke gemeente haar eigen afweging kan maken om de stemmen al dan niet centraal te gaan tellen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Tweede call Wifi4EU winnaars bekend gemaakt

VNG Nieuws - do, 23/05/2019 - 10:25
De Europese Commissie heeft de winnaars van de tweede call van Wifi4EU bekend gemaakt. De verwachting is dat een derde call dit jaar nog komt.

Voor de tweede call hebben 3400 gemeenten succesvol een aanvraag ingediend. Van de 3400 succesvolle aanvragen was 71 procent van de aanvragen afkomstig uit gemeenten die bij de eerste call niet doorgekomen waren.

Programma

Het WiFi4EU-initiatief van de Commissie faciliteert gratis wifi in Europese gemeenten. Daarvoor is in totaal €171 miljoen beschikbaar. Met het oog op de bevordering van digitale beschikbaarheid zal WiFi4EU het aanbod van gratis, lokaal en draadloos internet stimuleren.

Selectie

De Europese Commissie selecteert aanmeldingen op basis van het ‘wie het eerst komt, eerst maalt’ principe. Bij de selectie wordt ook gelet op regionale spreiding. Bij de tweede call zijn 15 projecten gekozen, waaronder de gemeenten Den Helder, Maastricht, Waddinxveen en Winterswijk. Alle toegewezen Nederlandse aanvragen voor de eerste en tweede call zijn in onderstaande pdf bestanden opgenomen. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Let op de kosten bij aanvullingsbesluit grondeigendom

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 16:20
Het Aanvullingsbesluit grondeigendom is volgens de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven nog niet voldoende uitgewerkt, met name rond kosten voor gemeenten. Dat laten de verenigingen weten in een gezamenlijke reactie op de consultatieversie van het aanvullingsbesluit. 

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom regelt wijzigingen en toevoegingen aan het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om regels over landinrichting, woningbouwcategorieën, voorkeursrecht, onteigening en kostenverhaal.

Aandachtspunten

Het commentaar van VNG en de VvG richt zich met name op:
-           Het schrappen van de categorie sociale koop uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
-           Het is niet helder of in de toekomst minimaal het kostenverhaal mogelijk is zoals dat volgens het Besluit ruimtelijke ordening kan.
-           Het kostenverhaal voor een organische ontwikkeling is als het gaat om definities en de wijze van rekenen niet goed uitgewerkt.
-           We krijgen steeds meer signalen dat gemeenten op basis van de Plankostenregeling de werkelijke kosten onvoldoende kunnen verhalen. 

Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Honderd dialogen over vrede

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 15:43
Global Peace, een initiatief van ACCORD, zoekt gemeentes in Nederland die willen helpen met de organisatie van generatie-overstijgende dialogen over vrede.

Het initiatief genaamd, 100 cities 100 dialogues, wordt uitgevoerd over de hele wereld met als doel om jongeren in gesprek te brengen met hun lokale leiders. Gemeentes die interesse hebben om een dialoog te organiseren kunnen contact opnemen met:

globalpeace@accord.org.za of +27315023908

Meer informatie:
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 14:42
De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. 

Dit heeft de VNG minister Koolmees laten weten in een bestuurlijk overleg op woensdag 22 mei.

Minister wil geen onafhankelijk financieel onderzoek

De minister wil geen onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoeringskosten, invoeringskosten en programmakosten bij gemeenten. Dit is voor ons onbegrijpelijk en onverantwoord. Het is in ieders belang om er voor te zorgen dat de ambitie van de plannen ook daadwerkelijk haalbaar en betaalbaar zijn. Wij hadden dit onderzoek graag door een onafhankelijke partij onder gezamenlijk opdrachtgeverschap laten uitvoeren. Vertrouwen in de financiele onderbouwing is voorwaardelijk om het overleg te hervatten.

Geen nieuwe taken zonder financiële onderbouwing

Met de actuele discussie over tekorten bij de jeugdzorg en GGZ gaat de VNG niet akkoord met nieuwe taken zonder een gedegen financiële onderbouwing. De ramingen die SZW heeft gemaakt, hebben geen oog voor de uitvoering en geven geen comfort. Gemeenten kunnen op deze manier de verantwoordelijkheid voor de inburgering niet op zich nemen. Daar zouden zowel de samenleving als de inburgeraar de dupe van zijn.

Regie op de inburgering

Over de inhoud zijn we goed in gesprek. Wij zijn een groot voorstander van het beleggen van de regie bij gemeenten. Iedereen die in Nederland woont moet volwaardig kunnen meedoen. Gemeenten kennen hun burgers. Zij kunnen daarom maatwerk bieden via integrale trajecten. Om dit te kunnen doen is er lokaal ruimte en financiële armslag nodig. Hier blijft onduidelijkheid over. Zonder deze randvoorwaarden kunnen gemeenten de wet niet uitvoeren.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Klimaatwet is nodig voor consistent overheidsbeleid

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 14:39
Gemeenten én inwoners moeten forse investeringen doen om de klimaatdoelen te behalen. Zij moeten daarbij kunnen rekenen op de steun van het rijk. Daarvoor is de Klimaatwet nodig.

De Eerste Kamer behandelde op dinsdag 21 mei het initiatiefwetsvoorstel Klimaat van acht Tweede Kamerleden.  De Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs. Toekomstige regeringen worden door de wet gehouden aan deze doelen en moeten regelmatig berichten over de voortgang.

Uitvoering

De VNG is voorstander van deze wet. Een groot deel van de uitvoering van de doelen uit de Overeenkomst van Parijs en het nog te sluiten klimaatakkoord ligt op het bord van gemeenten, burgers en ondernemers. Woningen gaan van het gas af. Ondernemers doen investeringen om hun productieproces te verduurzamen. Gemeenten zorgen voor de nodige infrastructuur zoals laadpalen voor elektrische auto’s.

Consistente koers

Gemeenten hebben een consistente koers van het Rijk nodig om hun taken waar te kunnen maken. Er is geld nodig voor gemeenten, inwoners en bedrijfsleven. Gemeenten moeten ook wettelijk bevoegdheden krijgen zodat ze in staat zijn om de regietaken uit te kunnen voeren. De Klimaatwet geeft houvast aan deze wensen en eisen.

Stem vóór

De VNG vraagt daarom aan de Eerste Kamerleden om gemeenten, burgers en ondernemers de rugdekking te geven die zij nodig hebben en om voor de Klimaatwet te stemmen op 28 mei.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Lamers bepleit integrale aanpak EU klimaatbeleid

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 12:24
Een holistische aanpak van klimaatvraagstukken is noodzakelijk, zegt Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, op de EU Green Week. De gezondheid van mensen, natuur, economie en de maatschappij moet de basis zijn voor al het beleid.

Lamers benadrukte in zijn speech tijdens de Green Week het belang van een nieuwe kijk op klimaatvraagstukken. In de Einsteinzaal van de congreslocatie verwees Lamers naar een uitspraak van Albert Einstein, namelijk: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

MAP

De Green Week stond in het teken van de toekomst van het milieu- en klimaatbeleid. De EU heeft een lange traditie in het opstellen van lange-termijn-doelstellingen voor milieu- en klimaatbeleid in actieplannen (MAP): de zogenaamde milieuactieprogramma’s. Het huidige en zevende MAP loopt in 2020 af.

Aandachtspunten

Lamers gaf de opstellers van het volgende milieuactieprogramma van de EU drie aandachtspunten mee.

  • Beleidsintegratie: het probleem van beleidsintegratie is dat milieudoelstellingen vaak moeten concurreren met economische factoren. In een integrale 'healthy living' aanpak zijn de gezondheid van mensen, natuur, economie en de maatschappij de basis voor al het beleid. Met deze integrale aanpak kunnen milieudoelstellingen, economische- en sociale doelstellingen beter met elkaar verbonden worden. De gemeente Utrecht is hier al succesvol mee bezig.
  • Area-based aanpak: Steden en dorpen zijn speerpunten in de samenleving - belangrijke ruimtelijke entiteiten waarin mensen leven, werken en zich verplaatsen. Deze steden zijn bovendien verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de vervuiling die de maatschappij produceert. Om samenhang in het beleid te realiseren, stelt Lamers een territoriale aanpak voor.
  • Multi-level governance: Regio’s en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van tachtig procent van de klimaatmaatregelen. Eerdere en betere betrokkenheid van gemeenten is daardoor belangrijk. Door nauwere coördinatie tussen verschillende overheidslagen kunnen knelpunten in regelgeving eerder gesignaleerd en weggenomen worden.
Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nederland goed in binnenslepen EU subsidies

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 12:12
Een kwart van de EU subsidies voor duurzaamheid, circulaire economie en mobiliteit ging naar Nederland in 2018. Dat blijkt uit de rapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

Meer dan 150 projecten profiteerden van deze subsidies.Het gaat om co-financiering vanuit programma's als INTERREG, LIFE en Smart Cities.

Interreg North Sea Region

 

Met deze co-financiering leidde de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld een Nederlands consortium voor de ontwikkeling van een groen alternatief voor strooizout. Een bedrijf uit Delft ontwikkelde systemen om plastic uit rivieren te verwijderen. En de gemeente Middelburg leidde een project om vissersgemeenschappen te beschermen en het culturele erfgoed van die gemeenschappen te behouden. 

Meer informatie

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Geen tegenkandidaten vacatures bestuur en commissies VNG

VNG Nieuws - wo, 22/05/2019 - 11:45
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De leden stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten voor de invulling van de vacatures.

Op 1 mei jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor
de invulling van in totaal 21 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies. Eerder informeerden wij u over de 20 kandidaten die eerder door de adviescommissie zijn voorgedragen in de vacatureronde volgend op de raadsverkiezingen van 21 november jl. 

Van de in totaal 41 voorgedragen kandidaten zijn de 13 kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal door het VNG bestuur benoemd tot commissielid. Voor de overige 28 voorgedragen kandidaten voor VNG bestuur en commissies is op 1 mei jl. de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. 

Meer informatie

Zie ook

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wijzig in Wet fido bepalingen verplicht schatkistbankieren

VNG Nieuws - di, 21/05/2019 - 15:26
VNG, IPO en UvW vragen de staatssecretaris van Financiën om een wetswijziging, zodat gemeenten met per saldo een netto schuld niet langer hun liquiditeiten in de schatkist hoeven af te storten

Ook vragen ze, nu de EMU-schuld van Nederland ruim onder de Brusselse 60% bbp norm is gedaald, de knop schatkistbankieren uit te zetten.

Twee verbetervoorstellen

In 2018 heeft het ministerie van Financiën het schatkistbankieren doorgelicht. Daarbij is het verplicht schatkistbankieren decentrale overheden geëvalueerd. Dit verplicht schatkistbankieren is destijds ingesteld om door consolidatie van onderlinge schulden tussen overheden de te hoge EMU-schuld van Nederland te verlagen. In de uitkomsten van de evaluatie zien de VNG, het IPO en de UvW aanleiding om twee verbetervoorstellen te doen voor het verplicht schatkistbankieren decentrale overheden.

Gezamenlijke brief

In een gezamenlijke brief wijzen de drie koepels de staatssecretaris er:

  • Ten eerste op dat door alleen decentrale overheden met een positief financieel vermogen hun overtollige liquide middelen in de schatkistbankieren te laten aanhouden, het merendeel van de decentrale overheden buiten het verplicht schatkistbankieren vallen, omdat ze per saldo een netto schuld hebben. Ze worden daardoor niet langer onnodig geconfronteerd met de extra administratieve lasten en verantwoordingslasten van dit verplicht schatkistbankieren.
  • Ten tweede vragen de koepels om in de Wet fido een aan- en uitknop voor het verplicht schatkistbankieren in te bouwen, zodat bij een beheerste EMU-schuld de verplichting tot het aanhouden van de overtollige tegoeden in de schatkist kan worden uitgezet. Bij het wederom oplopen van de EMU-schuld naar een te hoge schuld kan in dat geval de knop weer worden aangezet. Bij de huidige EMU-schuld die onder controle is, weegt voor decentrale overheden de autonomie om zelf over hun tegoeden te beschikken zwaarder.
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Meld u aan voor de DSO-dag op 18 juni

VNG Nieuws - di, 21/05/2019 - 15:16
Op 18 juni is de volgende DSO-dag. Deze dag staat in het teken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

In de ochtend krijgt u tijdens de functionele kwartaaldemonstratie te zien welke functionele resultaten er het afgelopen kwartaal zijn geboekt bij de bouw van het DSO aan de hand van praktijkproeven. Hierbij komt onder meer aan bod hoe de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet vorm krijgen vanuit de landelijke voorziening DSO. Wat werkt wel en wat (nog) niet? Welke keuzes zijn er dit kwartaal gemaakt en wat waren de lessons learned?

In de middag gaat u tijdens deelsessies dieper in op ervaringen en vraagstukken rondom de Omgevingswet. Kennismaken met bedrijfsmatige oplossingen voor de ondersteuning van Omgevingswetprocessen kan op de leveranciersmarkt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG en NVVB tekenen nieuw Samenwerkingsconvenant

VNG Nieuws - di, 21/05/2019 - 11:16
De VNG en de NVVB ondertekenden op 20 mei een nieuw Samenwerkingsconvenant. Hiermee verstevigen de verenigingen de basis voor de toekomstige samenwerking.

Doel van het convenant is de rolverdeling en samenwerking vorm te geven op de terreinen waarop we gezamenlijk opereren bij de belangenbehartiging voor gemeenten. De VNG en NVVB zijn verheugd opnieuw afspraken te kunnen maken over de onderlinge samenwerking.

imgm2640.jpg

Van l naar r: Simon Rijsdijk (voorzitter NVVB), Nathan Ducastel (directeur VNG beleid) en Raymond van Mourik (directeur NVVB)

Onderwerpsgebieden

De terreinen waarop de VNG en NVVB gezamenlijk opereren, zijn gerelateerd aan het vakgebied Burgerzaken bij gemeenten. Het gaat om: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement en verkiezingen. 
Het convenant regelt hoe we onze samenwerking op deze onderwerpsgebieden organiseren. Bij de collectieve belangenbehartiging treden we zoveel mogelijk gezamenlijk op, om daarmee de krachten te bundelen.

Looptijd

Met dit convenant wordt het Samenwerkingsconvenant VNG/NVVB/KING dat in 2016 was gesloten, geactualiseerd. Op 1 januari 2024 eindigt het convenant.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik VNG Commissie Informatiesamenleving mei 2019

VNG Nieuws - ma, 20/05/2019 - 15:56
De Commissie Informatiesamenleving vergaderde op donderdag 16 mei 2019. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan bod: digitale veiligheid, smart society, code goed digitaal bestuur, 5G, en de invloed van technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid. Digitale veiligheid

Veiligheidsvraagstukken en respons op cyberincidenten vragen steeds meer om samenhangende bestuurlijke aandacht. Het idee is te komen tot een gemeentelijke cyberagenda, waarbij een mindmap het gesprek tussen bestuurder en CISO kan ondersteunen. 

Smart Society – betrekken kleine en middelgrote gemeenten

Op initiatief van Cie-lid Bram Diepstraten (wethouder Velsen), om kleine en middelgrote gemeenten meer te betrekken bij het concept van Smart Society, werd enthousiast ontvangen. Gemeenten Teylingen, Tholen, Hardinxveld-Giessendam en Bloemendaal denken graag mee met Velsen om te komen tot een pragmatische en toegankelijke aanpak, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren en standaarden. 

Code goed digitaal bestuur

In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een project gestart om te komen tot deze code, die moet  bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De huidige code goed openbaar bestuur wordt geactualiseerd, met name in het licht van de digitalisering. De bedoeling is dat de code bekender, toegankelijker en meer aansprekend wordt. Aandacht werd gevraagd voor het belang van een code voor waarden en de complexiteit van het beargumenteerd bepalen van normen. 

5G

De Commissie nam kennis van de laatste ontwikkelingen. De veiling van de 5G-frequenties grote zal grote invloed hebben op de openbare ruimte (zoals bijv. beschermd stadsgezicht) en dus op gemeentelijke regelgeving.

Invloed technologische veranderingen op gemeentelijk P&O-beleid

Technologische veranderingen hebben gevolgen voor de rechtspositie van gemeentemedewerkers, en voor het HRM- en organisatiebeleid. Hieraan zal de komende tijd door het College van Arbeidszaken, samen met Team Informatiesamenleving, aandacht worden besteed.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws